Strategi for fleksibel høyere utdanning i Innlandet

Strategien skal øke tilgangen til fleksible utdanningstilbud som er tilpasset behovene til arbeidslivet og enkeltmennesker.
Høringsfristen er 5. september 2022.

Formålet med strategien

Formålet med strategien er å øke tilgangen til fleksible utdanningstilbud av høy kvalitet som er tilpasset de ulike behovene arbeidslivet og enkeltmennesker har.

I strategien er det prioritert tre innsatsområder som skal bidra til å nå dette målet i Innlandet:

  • styrke samarbeidet mellom aktørene i utdanning og arbeidsliv, og bedre koblingen mellom tilbud og etterspørsel
  • øke tilgangen til fleksible tilbud i Innlandet
  • bedre rammebetingelsene slik at utdanningsinstitusjonene, arbeidslivet og studentene får større muligheter

Strategien for fleksibel høyere utdanning i Innlandet skal være et overordnet dokument.

Strategien vil være 4-årig og gjelder for perioden 2023–2026. Den vil bli fulgt opp av et handlingsprogram som rulleres årlig, og som knyttes opp mot organisasjonenes årlige budsjettprosesser. Handlingsprogrammet vil inneholde satsinger som går over flere år.

Les høringsutkastet av strategien her (PDF, 371 kB)

Vi ønsker spesielt tilbakemelding på:

Innsatsområder

Det er foreslått tre innsatsområder. Er det andre relevante innsatsområder som bør innarbeides i strategien?

Strategier

Under hvert innsatsområde er det foreslått ulike strategier. Er disse strategien dekkende for formålet om å øke tilgangen til fleksible utdanningsløp i Innlandet? Er det andre strategier som bør foreslås?

Handlingsprogrammet i strategien

Det vil bli utarbeidet et handlingsprogram med konkrete satsinger som skal følge opp strategien.

Som en viktig del av høringen inviterer vi høringsinstansene til å komme med forslag til konkrete tiltak/satsinger for å konkretisere de ulike strategiene under innsatsområdene.

Vi tar sikte på at handlingsprogrammet skal behandles i fylkestinget i desember i år og være operativt fra 2023.

Forholdet til regional plan for det inkluderende Innlandet

I regional plan for det inkluderende Innlandet er strategi for fleksibel høyere utdanning foreslått som et tiltak i handlingsprogrammet.

Den regionale planen vil bli sendt på høring i slutten av juni. Slik sett er strategien et av flere tiltak i planens handlingsprogram som er viktig for kompetanseutvikling både i arbeidslivet og for den enkelte innbygger i Innlandet.

Høringsfrist 5. september

Fristen for innspill er satt til mandag 5. september 2022.

Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@innlandetfylke.no

Kontaktpersoner

Politisk initiativ

Fylkestinget vedtok fremtidig struktur og organisering for voksnes læring i Innlandet fylkeskommune, i fylkestingssak 52/2021 den 17. juni 2021. Vedtaket innebar at det skulle opprettes ni kompetanse- og karrieresentre i fylket.

Fylkestinget ba samtidig fylkeskommunedirektøren ta initiativ til å utarbeide en strategi for desentralisert høyere utdanning, i samarbeid med høyskolesentrene og utdanningsinstitusjoner på fagskole-, høyskole- og universitetsnivå i Innlandet.

17. november 2021 vedtok Hovedutvalg for utdanning oppgaveporteføljen som legges til de ni kompetanse- og karrieresentrene i Innlandet.

I sitt vedtak ba utvalget om at fylkeskommunedirektøren skulle fortsette implementeringsarbeidet for etablering av ni kompetanse- og karrieresentre, med bakgrunn i oppgaveporteføljen som var drøftet i saksfremlegget. De understreket også bestilling av strategien for desentralisert høyere utdanning gjennom følgende vedtakspunkt:

Strategiprosess for desentralisert høyere utdanning i nært samarbeid med NTNU, HINN og lokale studie- og kompetansesentra avklarer spørsmålet om koordinering og tilrettelegging for desentrale fag- og høgskoletilbud.

Fylkeskommunens økonomiske bidrag til desentral høyere utdanning avklares i forbindelse med fylkesbudsjett, og i tråd med bevilgninger over statsbudsjettet.

Arbeidsprosess

Sekretariatet i Kompetanseforum Innlandet fungerer som arbeidsgruppe i å utarbeide strategien.

Arbeidsgruppen består at representanter fra NAV Innlandet, KS Innlandet, Statsforvalteren Innlandet, HINN, NTNU og administrasjonen i Innlandet fylkeskommune. Seksjonssjef Ole Inge Gjerald i fylkeskommunen leder arbeidsgruppa. Kompetanseforum Innlandet er referansegruppe for strategiarbeidet.

Vi har gjennomført separate møter med HINN, NTNU og Fagskolen Innlandet. Vi har også hatt møter med Høgskolesenteret på Kongsvinger og Studie- og- høgskolesenteret på Tynset.

Partene i Kompetanseforum Innlandet har vært invitert til å gi innspill til strategien. Hovedutvalg for utdanning har fått en orientering før strategien blir sendt på høring.

Til toppen