Viderefører dagens tilbudsstruktur - Innlandet fylkeskommune

Viderefører dagens tilbudsstruktur

De tilbudene som ble lyst ut for skoleåret 2021/2022 videreføres i hovedsak for neste skoleår.

Restaurant- og matfagelever - Klikk for stort bilde Elin Stokkenes Det var innstillingen fra fylkeskommunedirektøren da hovedutvalg for utdanning skulle behandle saken onsdag.

Denne ble enstemmig vedtatt i hovedutvalget, men Arbeiderpartiet varslet om at det kan komme endringsforslag når saken skal endelig behandles i fylkestinget i slutten av oktober.

To endringer fra i fjor

Disse endringene er foreslått av fylkeskommunedirektøren:

  • Vg2 service, sikkerhet og administrasjon fases ut på Hadeland videregående skole, samtidig som det samme tilbudet opprettes på Gjøvik videregående skole.
  • Vg1 kunst, design og arkitektur opprettes som et nytt tilbud på Lillehammer videregående skole.

Ellers er det de samme tilbudene som lyses ut i år som forrige skoleår.

Grunnen til dette, er blant annet at det allerede har vært en omfattende prosess rundt tilbudene i forbindelse med innføringen av ny, nasjonal yrkesfagstruktur. Det er viktig at det gis rom for å prøve ut den nye yrkesfagstrukturen før man eventuelt vurderer endringer, skriver fylkeskommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Han understreker likevel at elevgrunnlaget i Innlandet er ventet å gå betydelig ned det neste tiåret og at det blir utfordrende å opprettholde den bredden i tilbudet vi har i dag.

- Vifta er for vid

Even Eriksen sa at Arbeiderpartiet ønsker å vente med debatten til saken skal behandles i fylkestinget i slutten av oktober.

- Men et signal vi i Arbeiderpartiet vil gi nå, er en betraktning om bredden på vifta. Fylkeskommunedirektøren skriver jo selv at vifta er for vid. I april skal vi ta stilling til om det er grunnlag for å opprettholde alle linjene på de ulike skolene. Men det er jo litt å holde elevene for narr når vi lyser ut en litt for bred vifte, og så ender det med at vi ikke kan sette i gang alle linjer som vi faktisk lyser ut, sa han.

Eriksen la til at han ikke ville komme med endringsforslag i hovedutvalget.

- Vi vil bruke tida godt fram mot fylkestinget for å se om det er grunnlag for å gjøre noen endringer, sa han.

Utredet flere endringer

Fylkestinget har også bedt administrasjonen om å utrede noen punkter i tilknytning til tilbudsstrukturen.

  • Opprette VG2 betong og mur ved Dokka videregående skole eller Skarnes videregående skole: Fylkeskommunedirektørens innstilling er at det er ingen behov i arbeidsmarkedet som tilsier at vi bør øke antall plasser innenfor dette tilbudet.
  • Samle informasjonsteknologi og medieproduksjon i Lillehammerregionen på Gausdal videregående skole: Siden tilbudene ikke er helt like, mener fylkeskommunedirektøren at de begge bør opprettholdes. Gausdal har en treårig variant som går mot studiekompetanse, mens Lillehammer har den ordinære modellen med to år på skolen og to år i lære.
  • Informasjonsteknologi ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule: Siden elevgrunnlaget i regionen er lavt og det reelle behovet for arbeidskraft er uklart, mener fylkeskommunedirektøren at det ikke er grunnlag for å etablere dette tilbudet.

Når det gjelder å opprette romteknologi ved Raufoss videregående skole og automatisering ved Lillehammer videregående skole, har det ikke vært mulig å gjøre tilstrekkelige utredninger knyttet til disse forslagene. Dette er på grunn av koronapandemien og usikkerhet i arbeidsmarkedet.

Videre prosess

Det er fylkestinget som vedtar endelig hvilke tilbud som skal lyses ut. Det skjer i slutten av oktober.

Etter at søknadsfristen har gått ut 1. mars, er det hovedutvalg for utdanning som vedtar hvilke tilbud som faktisk settes i gang.

En av faktorene som påvirker dette, er normtallsmodellen. Fylkestinget i Innlandet har vedtatt en normtallsmodell som innebærer at det må være minimum 60 prosent oppfylling på et tilbud for at det skal settes i gang. Dette tilsvarer ni elever på yrkesfaglige tilbud og 18 elever på studiespesialiserende.

Politikerne kan velge å se bort ifra normtallmodellen i noen tilfeller. For dette skoleåret valgte hovedutvalg for utdanning å sette i gang ti av tilbudene som ikke oppfylte normtallsmodellen.

Sakspapirene (PS 18/2021)

Til toppen