Vedtok planprogrammene for regionale planer - Innlandet fylkeskommune

Vedtok planprogrammene for regionale planer

Arbeidet med de tre regionale planene for inkludering, klima, energi og miljø og samferdsel begynner til høsten.

Planprogrammene for de tre nye regionale planene for Inkludering, samfunnsikkerhet og klima, energi og miljø, ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget. Til høsten starter arbeidet med de regionale planene. - Klikk for stort bildePlanprogrammene for de tre nye regionale planene for Inkludering, samfunnsikkerhet og klima, energi og miljø, ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget. Til høsten starter arbeidet med de regionale planene. Mostphotos Et enstemmig fylkesutvalg vedtok tirsdag planprogrammene for de tre regionale planene som skal utarbeides. Arbeiderpartiet og Sp fremmet forslag om at styringsgruppa for Regional plan for det inkluderende Innlandet utvides med KS, Statsforvalteren og NAV.

«Planen om planen»

Et planprogram er «oppskriften» for arbeidet med en regional plan, og danner grunnlag for planarbeidet. Fylkeskommunen skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner som blir berørt av arbeidet.

Planprogrammene skal inneholde:

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister og deltakere
  • opplegget for medvirkning, spesielt knyttet til grupper som vi tror vil bli særlig berørt
  • hvilke alternativer som vil bli vurdert
  • behovet for utredninger

Samhandling og samarbeid

– De regionale planene er uhyre avhengige av samhandling og samarbeid. Ikke alle kommunene har levert høringsuttalelser, og det er det sikkert mange grunner til. Men vi ser at vi må bli enda bedre på involvering i det framtidige planarbeidet, sa Aud Hove (Sp), som har vært leder av styringsgruppa for planarbeidet for Regional plan for klima, energi og miljø.

– Vi i styringsgruppa har vært opptatt av at vi verken skal verne eller overforbruke, men ha en bærekraftig utvikling i Innlandet. Det er ikke som enkelte høringsuttalelser har hevdet, at de regionale planene vil bli en «grønnvasking», framholdt Hove.

Cybersikkerhet og desinformasjon

– Samfunnssikkerhet er det planområdet som det har kommet inn flest høringsuttalelser på, og spesielt cyber- og informasjonssikkerhet. Det ser også styringsgruppa at er viktig med tanke på hendelsene det siste halvannet året, og er noe vi kommer til å ta med oss videre i arbeidet med Regional plan for samfunssikkerhet, fortalte Kjersti Bjørnstad (Sp).

Arbeidet med en risiko- og sårbarhetsanalyse for Innlandet (fylkesROS) ledes av Statsforvalteren i Innlandet, og vil pågå parallelt med utarbeidelsen av Regional plan for samfunnssikkerhet.

– FylkesROS vil virke inn på hvordan vi skal behandle de åtte deltemaene i planen, men det er viktig å sikre framdrift i planarbeidet slik at det blir fattet et vedtak i denne valgperioden, sa Bjørnstad.

Godt utgangspunkt

–  Dette er et godt utgangspunkt for videre arbeid. Nå har vi en god forankring opp mot de regionale samarbeidspartnerne, og så er det viktig at vi klarer å sikre involvering av flest mulig i planprosessene som starter i høst, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

– Vi har vært opptatt av å sikre den tverrpolitiske deltakelsen i styringsgruppene, og jeg håper at de politikerne forankrer det godt tilbake til de politiske partiene som er representert i fylkestinget.

– Vi har nå utvidet styringsgruppene med statsforvalteren, og med kommunene gjennom KS. Så har vi gjort ett unntak med det vedtaket som akkurat er gjort, og det er at vi har tatt med NAV inn i den styringsgruppa for Regional plan for det inkluderende Innlandet. Det er fordi de har en helt spesiell rolle med tanke på å sikre at folk er i jobb eller utdanning, eller som sikkerhetsnett. Jeg tenker at det er en styrke å ha med NAV direkte inn i styringsgruppa.

Her kan du lese planprogrammene for de tre regionale planene:
Det inkluderende Innlandet
Klima, energi og miljø
Samfunnssikkerhet

Til toppen