Plan for samfunnstryggleik på høyring

Fylkesutvalet vedtok tysdag å sende Regional plan for samfunnstryggleik på høyring med frist 3. mars.

Vann, ved, fyrstikker, primus, stearinlys, hermetikk, tørrvarer, medisiner og førstehjelpsutstyr bør alle ha i heimane sine, ifølge Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap.  - Klikk for stort bildeDøme på kva du bør ha heime i tilfelle det oppstår ei krise. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap Planen skal bidra til ei tydeleggjering og vidareutvikling av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i Innlandet.

Målet er å sikre Innlandet i ei framtid der vi opplev eit skiftande trusselbilete, klimaendringar og stor mobilitet i befolkninga.

Konkrete tiltak

Planforslaget inneheld også forslag til tiltak på kort og lang sikt.

Fylkeskommunedirektøren håper at høyringa vil bidra til å vidareutvikle planen og få på plass konkrete tiltak og prosjekt for samhandling på tvers av sektorar og forvaltningsnivå.

Det er eit særleg ønske å få innspel på korleis omverda meiner planforslaget tek tak i dei utfordringane vi har i Innlandet og kva som eventuelt manglar eller bør styrkast.

Høyringsseminar

Saman med Regional plan for klima, energi og miljø, vil fylkeskommunen arrangere to høyringsseminar i januar: eit fysisk på Lillehammer 26. januar og eit digitalt 31. januar.

Regional plan for samfunnstryggleik erstattar gjeldande planar for samfunnstryggleik i tidlegare Hedmark og Oppland.

Politisk handsaming

Truls Gihlemoen (FrP) fremma eit forslag om å ta ut tre avsnitt i planen om korleis vi skal praktisere jordvernet i innlandet.

- Dette er å overstyre kommunane, sa han og la til at dette er i tatt vare på i dei statlege føringane.

Olav Røssum argumenterte med at dette er viktig å ha med i ein slik plan.

- Av omsynet til beredskapen, er det viktig at vi klarer å halde produksjonen av mat ved lag, sa han.

Forslaget til FrP fekk tre stemmer og blei ikkje vedtatt.

Resten av innstillinga blei einstemmig vedtatt.

Les sakspapira PS 139/2022

Til toppen