Oppretter koronafond med overskuddsmidler - Innlandet fylkeskommune

Oppretter koronafond med overskuddsmidler

Fylkestinget vedtok å opprette et usikkerhetsfond knyttet til ekstra tap og utgifter i forbindelse med koronapandemien. Men fondet ble 16 millioner kroner mindre enn i fylkesrådmannens forslag.

Klikk for stort bilde Mostphotos Midlene fylkestinget disponerer i denne saken, er for det meste mindreforbruk (overskudd) i Hedmark og Oppland 2019. I tillegg er det 3,4 millioner kroner av ubrukte midler i fellesnemndas prosjektregnskap. som frigjøres og inngår i summen til disponering av mindreforbruket. Til sammen er denne potten på 116,6 millioner kroner.

Fylkesrådmannens forslag om hvordan disse pengene skal brukes ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget da saken ble behandlet der.

Mer til næring og kultur

Til behandlingen i fylkestinget fremmet Ap og Sp et endringsforslag der de tar ut 16 millioner kroner fra fylkesrådmannens forslag til koronafond for å bruke på andre formål.

10 millioner kroner skal brukes til å forsterke innsatsen på næringsområdet. Tanken er både å motvirke negative utslag av pandemien og å bidra til å skape fremtidige arbeidsplasser.

2 millioner kroner settes av til større arrangementer i Innlandet. Fylkesrådmannen skal utarbeide retningslinjer for bruken av disse midlene.

Voksenopplæring

I tillegg settes det av 4 millioner kroner til å sikre en satsing på voksenopplæring i hele fylket. Disse kommer i tillegg til de 5 millioner kronene til sentrene for voksnes læring som allerede lå inne i fylkesrådmannens forslag.

- Vi mener at det skal planlegges for et tilbud innenfor voksenopplæring til høsten som sikrer en satsing i hele fylket. Vi skal fortsatt ha et desentralisert tilbud innen voksenopplæring og det betyr mye for veldig mange i hele Innlandet. Det er et politisk viktig satsingsområde for oss i denne fylkestingsperioden, sa Anne-Marte Kolbjørnshus da hun la fram endringsforslaget. 

Fondet for koronatiltak reduseres fra 78,1 millioner kroner i rådmannens forslag til 62,1 millioner kroner.

Skibladner og BIO

Resten av fylkesrådmannens forslag, som var innstillingen fra fylkesutvalget, ble vedtatt slik det sto i saken.

I to saker i vår er det bevilget midler fra omstillingsfondet. 250 000 kroner ble bevilget til reparasjon av maskin på Skibladner og 3, 8 millioner kroner ble bevilget til støtteordning for bedriftsintern opplæring (BIO). Disse pengene tilbakeføres omstillingsfondet med dekning fra mindreforbruket.

For å sikre videre drift ved sentrene for voksnes læring slik at de som har begynt et opplæringsløp skal kunne fullføre i tråd med planen, brukes 5 millioner kroner av mindreforbruket.

Visma in School er et nytt nasjonalt skoleadministrativt system. Det har vært et mindreforbruk i prosjektet på grunn av forsinkelser i prosjektet sentralt. Ubrukte prosjektmidler fra Hedmark for 2019 på 2,8 millioner kroner overføres til 2020.

Grønn framtid og flom

Grønn Framtid er et fond som ble opprettet i Oppland fylkeskommune for årene 2018-2020. På grunn av en feil, står det igjen 5 millioner kroner av den totale summen på 50 millioner kroner, som skulle bevilges til fondet i opprinnelig vedtak. Dette dekkes av mindreforbruket.

Med bakgrunn i at det forventes flomskader på fylkesvegnettet i vår, settes 20 millioner kroner av mindreforbruket til vegvedlikehold.

På grunn av at staten innførte ny modell for fordeling av tilskudd til regionale filmfond, er det regionale tilskuddet økt. Derfor får Filminvest AS 1,1 millioner kroner i økt tilskudd med dekning fra mindreforbruket.

500 000 kroner av mindreforbruket settes av til gjennomføring av aktuelle tiltak i tilknytning til ny kommunikasjonsstrategi for Innlandet fylkeskommune.

Les mer om disponering av mindreforbruket i sakspapirene sak 94/20

Se debatten i nett-TV

Til toppen