Tannlegevakt i Innlandet

 

Det vil ikke bli etablert fylkeskommunal tannlegevakt i Innlandet.

Deler av Oppland har i dag en tannlegevaktordning, som driftes av fylkeskommunen sammen med private tannleger. Hedmark har hatt en tilsvarende ordning tidligere, som ble avviklet i 2015.

Lite behov

Fylkeskommunen har ingen lovpålagt plikt til å organisere et tilbud om akutt tannhelsehjelp i form av en vaktordning ut over ordinær arbeidstid. Erfaringene fra både Hedmark og Oppland er at det er et fåtall pasienter som benytter seg av ordningen.

- Det er svært sjelden at det akutte tannbehandlingsbehovet er av en slik karakter at det ikke ved hjelp av smertestillende kan utstå til neste arbeidsdag. Unntaket er tannskader som bør behandles raskt for å sikre tannen for nerveskade og dårligere prognose hvis akutt behandling må vente til adekvat hjelp er tilgjengelig. Mot slike hendelser kan man aldri sikre seg med mindre tannlegevakten er døgnkontinuerlig. Behovet totalt sett for Hedmark og Oppland når det gjelder akutt tannbehandling må vurderes å være liten, selv om konsekvensene for den det gjelder kan være uheldig, skriver fylkestannlegen i saksdokumentene.

Økonomi

Prosjektleder innstiller derfor på å legge ned dagens tilbud i Oppland. I tillegg til et begrenset behov, er økonomi et argument. Kostnaden for en ordning som ivaretar hele Innlandet vil beløpe seg til minimum 1,5 - 2,0 millioner kroner i året.

I arbeidsutvalget foreslo SVs Anne Lise Fredlund likevel at det skal etableres en fylkeskommunal tannlegevakt i Innlandet fra årsskiftet. Under avstemningen fikk hun kun følge av Rune Øygarden (H).

Erik Ringnes (V) ønsket et bedre beslutningsgrunnlag, og fremmet forslag om å be prosjektleder kartlegge behovet for en tannlegevaktordning i Innlandet. Forslaget fikk fire stemmer.

Fellesnemnda behandler saken endelig i sitt møte torsdag 19. september.

Vedlegg:

Til toppen