Partnerskap med kommunene

 

Innlandet fylkeskommune vil inngå et forpliktende samarbeid med kommunene, etter modellen som er blitt praktisert i Oppland.

Arbeidet med å finne en samarbeidsmodell mellom Innlandet fylkeskommune og de 46 kommunene i Innlandet startet allerede i mars i fjor. Utkast til samarbeidsmodell og partnerskapsavtale ble sendt ut på høring i mars i år.

Ulikt ansettelsesforhold

Både Hedmark og Oppland har gode tradisjoner for å samarbeide med kommunene gjennom regionrådene, og fylkespolitikerne har hele tiden signalisert at de ønsker å videreføre det gode samarbeidet.

Samarbeidet har imidlertid vært rigget noe forskjellig i de to kommunene, med ulik finansieringsmodell og organisering av arbeidsgiveransvaret for de ansatte i regionrådene. Det første gjøres nå likt, det andre fortsetter ulikt. Det betyr at de administrativt ansatte i regionrådene i Hedmark beholder sitt ansettelsesforhold i fylkeskommunen. I Oppland er disse tilsatt i kommunene/regionene.

Vil ikke ha ulike ordninger

Prosjektleders prinsipielle vurdering er at det vil være mest ryddig om de administrative medarbeidere ved alle regionrådenes sekretariater var tilsatt i kommunene/regionene.

- Det vil være naturlig at en ved ledighet i stillinger knyttet til sekretariatene i dagens Hedmark vurderer om det er hensiktsmessig å foreta nyansettelser under regionrådet/i en kommune, skriver prosjektleder i saksdokumentene.

- Jeg forutsetter at det blir ivaretatt ved nyansettelser. Vi kan ikke fortsette med ulike ordninger, understreket Kari-Anne Jønnes (H) under arbeidsutvalgets behandling, og varslet et konkret forslag om dette når saken skal behandles endelig i fellesnemnda torsdag 19. september.

Penger fra begge parter

Partnerskap innebærer en gjensidig forpliktende avtale, som krever at begge parter legger inn både administrative og økonomiske ressurser i partnerskapet. Fylkeskommunen er innstilt på bidra med inntil 2,5 millioner kroner til det enkelte regionråd, mens det forutsettes at den enkelte kommune går inn med 1 million kroner årlig.

For regionrådet på Hadeland, hvor to av tre kommuner går til Viken, er Innlandet villig til å bidra med det halve beløpet av det de øvrige ni regionene får. Det arbeides med en avtale med Viken på dette området, for å få på plass en egen avtale om videreføring av det regionale samarbeidet i denne regionen.

Endelig vedtak om økonomisk bidrag til regionene blir gjort i desember i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Ikke endret regioninndeling

I høringsrunden kom det inn ni uttalelser fra regionrådene og 25 uttalelser fra enkeltkommuner. Hovedtrekket i uttalelsene er at regionene og kommunene stiller seg bak en partnerskapsmodell og at det er ønske om et godt samarbeid. Flere peker også på at det hadde vært ønskelig med enda større fylkeskommunal innsats i form av mer penger.

Høringsrunden ga ikke noe umiddelbart svar på fylkespolitikernes henstilling om å se på regioninndelingen. I forbindelse med arbeidsutvalgets behandling av høringsutkastet i mars ble det spesielt signalisert at det ikke bør være mer enn to regionråd i Gudbrandsdalen.

Det er imidlertid ikke regionene selv klare for, og prosjektleder finner det ikke riktig å gå videre på dette temaet nå.

Vedlegg:

Les også:

Til toppen