Kollektivorganisering i Innlandet

 

Kollektivtrafikken i Innlandet fylkeskommune skal organiseres som en fagenhet i fylkeskommunen, slik det er i Oppland i dag.

Saken skapte diskusjon da den ble behandlet av arbeidsutvalget torsdag 11. oktober, men det politiske flertallet landet på Opplandsmodellen. I Hedmark er kollektivtrafikken organisert i et eget foretak.

Den politiske konklusjonen er i tråd med prosjektleder Tron Bamruds anbefaling i saksdokumentene. Samtidig er det stikk i strid med anbefalingene fra konsulentselskapet Multiconsult, som har vurdert ulike organisasjonsformer og landet på at et eget aksjeselskap vil være den beste løsningen.

Vil ha hånda på rattet

Flertallet var tydelig på at det ønsker å ha hånda på rattet også nå det gjelder kollektivtrafikken. Hedmarkspolitikerne, som uttrykte tilfredshet med egen foretaksmodell og som fungerer godt i Hedmark i dag, støttet også prosjektleders innstilling.

- Det er riktig i vår situasjon nå, mente Anne Kain Torp Adolfsen (Ap).

Partifelle Thomas Breen viste til at begge organisasjonsformer i dag produserer gode tall:

- Vi må skille mellom periferi og sentrale strøk, blant annet derfor kan det være lurt å ha det i linja. Vi må ha kontroll over hele tjenesten for å få best mulig dynamikk, sa han.

Høyre ønsker kollektivtrafikken organisert som aksjeselskap.

- Fylkeskommunen er ikke den beste til å drive butikk. Det gjøres bedre i et aksjeselskap, mente Rune Øygarden, og viste til at det fungerer godt andre steder.

Partiet fikk kun støtte fra Fremskrittspartiet, som dessuten signaliserte at deres standpunktet kan bli et annet når saken behandles endelig i fellesnemnda 24. oktober.

Kritisk til rapport

Utredningen fra Multiconsult fikk ikke bare skryt av politikerne. Heller ikke fra prosjektleder Bamrud, som i saksdokumentene stiller seg undrende til flere av påstandene til konsulentselskapet.

Det gjelder blant annet mulighetene for å tiltrekke seg spisskompetanse gjennom lønnsfastsettelse, evnen til å bygge merkevare og identitet og at et aksjeselskap vil være en sterkere pådriver for miljøvennlige løsninger enn de andre organisasjonsformene.

- Satsing på miljøvennlige løsninger handler like mye om politisk vilje og tilgjengelige midler som organisasjonsform, påpeker prosjektlederen.

Utfordringene knyttet til etablering av et aksjeselskap er også i liten grad berørt i utredningen, heller ikke særtrekk knyttet til kollektivtilbudet i Hedmark og Oppland.

- Innlandet blir et stort skoleskyssfylke, hvor 60-70 prosent av virksomheten er knyttet opp mot skoleskyss. Lokalrutetilbudet er i stor grad styrt av skoleskyssbehovet, og disse rutene er åpne for ordinære reisende. Dette har i liten grad blitt vurdert opp mot organisasjonsform, skriver Bamrud.

Kan bli vurdert på nytt

Innspillene i forkant av prosjektleders innstilling går i begge retninger. Styret i Hedmark Trafikk har vært tydelig på at det ønsker en videreføring av kollektivtrafikken i en frittstående modell, mens de fellestillitsvalgte i de to fylkeskommunene fraråder en AS-løsning. Fagforbundet og Kjørekontoret Innlandet anbefaler begge en organisering innenfor fylkeskommunens administrasjon.

Prosjektleders hovedbegrunnelse for valg av organisasjonsform er følgende:

  • Hensynet til enkel politisk og administrativ styring i en periode hvor mye endres samtidig.
  • Hensynet til å ikke skape nye komplikasjoner i en krevende omstillingsprosess.
  • Skape en robust størrelse med likeverdige fylkeskommunale medarbeidere på Lillehammer.
Der prosjektleder åpnet for en vurdering av organisasjonsform etter at Innlandet fylkeskommune er etablert og når driften er normalisert og man har gjort seg erfaringer, bestemte politikerne at organisasjonsformen skal evalueres innen utgangen av første valgperiode.

Behandling i fellesnemnda

Fellesnemnda fulgte opp vedtaket fra arbeidsutvalget i sitt møte onsdag 24. oktober.

Høyre gjentok sitt forslag om AS fra behandlingen i arbeidsutvalget. Forslaget fikk 17 stemmer.

Vedlegg:

Til toppen