Innlandet - eventyrlige muligheter

 

Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Dette mener politikerne skal være Innlandets visjon. Den politiske arbeidsgruppa som har ledet visjonsprosessen mener visjonen er mulighetsorientert, framoverlent og visjonær. Politikerne vendte tommelen opp da saken ble behandlet i arbeidsutvalget 13. juni og i fellesnemnda 19. juni.

Løfter Innlandets identitet

Det har vært en omfattende prosess med mange møter og deltakere og enda flere innspill for å komme fram til visjon og satsingsområder for Innlandet fylkeskommune.

Om valget av visjon skriver den politiske arbeidsgruppa, ledet av fellesnemndas leder, Even Aleksander Hagen:

«Den kan kobles til Innlandets potensial samtidig som den løfter Innlandets identitet. Innlandet har fra sagatiden vært et symbolsk sentrum og er arnestedet for myter og eventyr. Området var og er rikt på naturressurser og rommer et stort mangfold både menneskelig og landskapsmessig, noe som danner en ideell ramme for et eventyr. Det gir også positive assosiasjoner å snakke om for eksempel et industrieventyr eller et bioøkonomieventyr.»

Saken skapte ingen diskusjon i arbeidsutvalget, men kommer opp igjen i full bredde når fellesnemnda behandler den neste uke.

Fire satsingsområder

I valg av satsingsområder har arbeidsgruppa vært inspirert av tankegangen bak kunnskapsgrunnlaget (se lenger ned i artikkelen) med FNs bærekraftmål som utgangspunkt for en tverrfaglig og mer helhetlig politikkutforming:
 • Innbyggere - Det skal være godt å bo, leve, jobbe og utdanne seg i Innlandet. Vi ønsker at flere skal flytte hit og tilbringe tid i fylket vårt.
 • Innovasjon - Vi har vilje til utvikling, og skal alltid lete etter bedre løsninger. Innovasjon, både i offentlig og privat sektor, skaper nye arbeidsplasser.
 • Infrastruktur - Vi må sikre mobilitet og tilgjengelighet i et vidstrakt fylke. Derfor investerer vi i veg, kollektivtrafikk og digital infrastruktur.
 • Inkludering - Vi skal bygge det inkluderende Innlandet og feire mangfoldet. Det skal skje aktivt gjennom universell utforming og god integrering.
Satsingsområdene stemmer godt overens med gjeldende satsinger for Hedmark og Oppland, men er formulert på en annen måte for å tydeliggjøre viktigheten av samhandling og tverrfaglighet for å styrke det helhetlige arbeid med samfunnsutviklingen. Verdiskaping og kompetanse må eksempelvis jobbe sammen under satsingsområdet «Innbyggere» som de viktigste faktorene for bosetting.

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet, sammen med anbefalinger om satsingsområder, vil være et viktig grunnlag for utarbeidelse av Innlandsstrategien - Regional planstrategi for Innlandet 2020 - 2024.

Innlandstrategien vil være politikernes mål for Innlandet, hvor kunnskapsgrunnlaget er første del. Det skal bidra til å etablere en felles oppfatning av Innlandets utfordringer og muligheter. Vi må vite hvor vi står, før vi sier noe om hva vi vil, og så til slutt hva vi skal gjøre.

Kunnskapsgrunnlaget er bygget opp om elleve kapitler som alle har er tverrfaglig tilnærming:

 • Hvem er vi, hva betyr vi: Vår felles historie er full av viktige vegvalg og erfaringer, som er våre verktøy i dag.
 • Det grønne Innlandet: Innlandets naturressurser er skogen, jordbruksarealet, beiteressursene og vannet. Bioøkonomien er en av våre muligheter.
 • Ute i Innlandet: Naturen gir oss også enorme muligheter i form av opplevelser, friluftsliv og reiseliv. Vi har natur for de som bor her og besøkende.
 • Et bærekraftig innland: Klima- og miljøutfordringene krever fokus på bærekraft. Hva er våre største utslippskilder og hva vil klimaendringene bety for oss?
 • Folk i Innlandet: Innlandet står i en sårbar situasjon, hvor innvandring og tilflytting er en forutsetning for folketilvekst. Samtidig sentraliseres befolkningen med tilflytting til byene.
 • På reise i Innlandet: Innlandet er et knutepunkt. Med våre store avstander er god infrastruktur en forutsetning for å forbinde folk, varer, tjenester og arbeidsmarkeder.
 • Livet i Innlandet: Attraktive steder forutsetter levende bomiljøer. God helse, fysisk aktivitet, kultur og frivillighet er med til å bygge det gode liv for våre innbyggere.
 • Hva lever vi av i Innlandet: Næringslivet er vår økonomiske hjørnestein og utdanning, kompetanse og FoU er blant våre viktigste samfunnsansvar.
 • Innlandet og utlandet: Innlandet er en del av en større verden, og en rekke globale trender påvirker oss. Mange viktige beslutninger som angår oss, avgjøres utenfor vår region.
 • Trygghet og like muligheter: De økonomiske ulikhetene øker. Sammen med likestilling, demokratisk deltakelse og kriminalitet sier det noe om samfunnets «helse»-tilstand.
 • Et solid innland: På mange måter er vi i dag mer sårbare enn før gjennom vår avhengighet av strøm, vann og IKT. Beredskap og matvaresikkerhet er essensielt for et robust Innland.
Innlandsstrategien er planlagt vedtatt av fylkestinget i Innlandet i juni neste år.

Industri inn i fellesnemnda

Under fellesnemndas behandling kom det to tilleggsforslag, knyttet til ordlyden og hvilke områder man ønsker Innlandet skal ha en ledende posisjon på.

Erik Ringnes (V) foreslo å legge til "det grønne skiftet" helt til slutt, mens Kjersti Bjørnstad (Sp) på vegne av posisjonen ønsket å inkludere industri. Ringnes inkluderte i etterkant industri i sitt forslag, men kom likevel til kort mot Bjørnstad.

- Det grønne er inkludert gjennom landbruk og reiseliv, mente hun.

Vedlegg:

Til toppen