Ingen avklaring om ny vegadministrasjon - Innlandet fylkeskommune

Ingen avklaring om ny vegadministrasjon

Klikk for stort bilde 

Det står ingenting i statsbudsjettet om de økonomiske rammene for oppgavene fylkeskommunen overtar fra Statens vegvesen. – En helt uholdbar situasjon, sier påtroppende fylkesordfører i det nye Innlandet Even Aleksander Hagen.

Fylkesvegadministrasjonen skal overføres til Innlandet fylkeskommune 1. januar 2020 fra Statens vegvesen. Innlandet fylkeskommune har beregnet et behov på 195 årsverk for å ivareta oppgavene som vegeier for nærmere 7000 kilometer fylkesveg.

Da statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram mandag, inneholdt det ingen avklaringer om hvordan denne overføringen skal finansieres. Samferdselsdepartementet skal innen 10. november legge fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet, som tar for seg overføringen.

- Dette er totalt uansvarlig. Vi skal rigge en ny organisasjon og ta på oss nye oppgaver uten at det er avklart hva de økonomiske rammene blir. Om knappe 6 uker skal administrasjonen legge frem et forslag til et realistisk og saldert budsjett for politisk behandling i det nye fylkestinget. Det er en helt uholdbar situasjon, sier Hagen.

Det som tidligere har blitt kommunisert fra regjeringen er at fylkeskommunen skal få penger basert på antallet ansatte som blir med over fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

- Vi har hele tiden sagt at dette er uholdbar løsning. Pengene må følge oppgavene og ikke basere seg på hvem som har lyst til å jobbe i det nye Innlandet. At vi nå heller ikke har fått en avklaring på de økonomiske rammene er hårreisende. Regjeringen gjør oss ikke i stand til å planlegge overtakelsen av oppgavene på en god og økonomisk forsvarlig måte, uttrykker fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen.

Store utgifter til investeringer

I tillegg til overføring av ansatte fra Statens vegvesen til Innlandet fylkeskommune, vil det bli betydelige utgifter med å etablere IKT-systemer, programvare og datateknisk utstyr. Dessuten vil Innlandet fylkeskommune måtte investere i teknisk utstyr som blant annet friksjonsmåleutstyr til biler og målebil for spor og jevnhetsmålinger.

Innlandet fylkeskommune vil også trenge mellom 40 og 50 profilerte kjøretøy i forbindelse med overføringen, i tillegg til nytt vernetøy for alle ansatte som er ute på vegen.

Kostnadene i forbindelse med IKT, teknisk utstyr, kjøretøy og vernetøy er beregnet til opptil 90 millioner kroner.

- Om dette dekkes inn eller ikke er også i det helt i blå, uttaler Hagen.

Mindre penger til Innlandet

Den reelle nedgangen i frie inntekter er for Innlandet fylkeskommune mellom 180 og 190 millioner kroner fra 2019 til 2020. Da er økonomien rundt overføringen av oppgavene fra Statens vegvesen holdt utenfor.

Årsaken til den store nedgangen er først og fremst knyttet til at Lunner og Jevnaker går over til Viken fylkeskommune. Dessuten blir det stadig færre personer som trenger videregående opplæring fordi antall 16-18-åringer går ned. Innlandet har også en generelt svakere befolkningsutvikling enn landsgjennomsnittet. Dessuten gjør et nytt inntektssystem at Innlandet får redusert rammetilskuddet.

- Regjeringen gjør det svært krevende å bygge et nytt fylke. Begge fylkeskommunene opplevde en reell nedgang i inntekter i fjor, og nå fortsetter nedgangen. Dette er en drastisk nedgang. Vi vet at det blir store utgifter i sammenslåingen. I tillegg har vi fått nye oppgaver uten at pengene følger med. Man kan stille spørsmål om regjeringen egentlig ønsker å lykkes med regionreformen, sier Hagen.

Nye oppgaver for kulturarv

Fylkeskommunene har fått nye oppgaver innenfor kulturarvfeltet. De nye oppgavene er blant annet å behandle søknader om dispensasjon knyttet til automatisk fredete kulturminner (alle faste kulturminner fra før 1537), forvaltning av kulturminner under vann, ansvar for middelalderbyen Hamar og forvaltning av teknisk-industrielle kulturminner.

Innlandet fylkeskommune har beregnet at de nye oppgavene omfatter 5 årsverk, men det ligger ikke penger i statsbudsjettet til å ansette nok fagfolk.

Brearkeologien/klimaparken ved Galdhøpiggen får 500 000 kroner.

Midler til museum, teater og film

Lillehammer museum får 7 millioner kroner for å sikre framtidig drift av Norges Postmuseum.

Norsk Skogmuseum får 1,85 millioner kroner, som skal brukes på å formidle og dokumentere historien innenfor arbeid med energi- og vannressurser, som for eksempel vannkraft, flom og vern av vassdrag.

Det er ikke satt av midler til museumsbygg og dokumentasjonssenter for Norsk skogfinsk museum.

Teater Innlandet får 1,5 millioner kroner for å styrke turnéaktiviteten i regionen.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene med 17,5 millioner kroner. Tilskuddene til de regionale filmvirksomhetene Østnorsk Filmsenter og Filminvest AS vil øke som følge av dette.

Må betale regulering selv

Støtten til barn som får tannregulering av kosmetiske grunner fjernes. Dette kan innebære at færre pasienter søker seg til kjeveortopedisk behandling og at behovet for kjeveortopeder derfor vil bli redusert.

Hedmark fylkeskommune organiserer i dag praksisplasser for tannpleierstudentene ved høgskolen i Innlandet, campus Elverum. Dette gjør vi i samarbeid med andre fylkeskommuner på Østlandet. Til sammen tas det opp 30 studenter til utdanningen. Tilskuddet til dette arbeidet videreføres inn i Innlandet fylkeskommune med om lag 6 millioner kroner.

Nye oppgaver innen integrering

Fylkeskommunen får overført oppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) fra 1. januar 2020. Blant annet skal fylkeskommunene vurdere og tilrå hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommunen i fylket. Fylkeskommune skal også følge opp kommunenes arbeid med å kvalifisere nyankomne innvandrere.

Innlandet fylkeskommune får om lag 2 millioner kroner til å ansette folk for å utføre disse nye oppgavene.

Når det gjelder styrking av grunnskoleopplæring for innvandrere med kort botid med mål om å gjennomføre videregående opplæring, får Innlandet fylkeskommune 4,3 millioner kroner. Dette er rundt 3 millioner kroner mindre enn i 2019.

Bredbånd som i 2019

Regjeringen foreslår å bevilge 256 millioner kroner nasjonalt til å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Dette er på samme nivå som forårets bevilgning.
Til toppen