Hvor går Innlandet?

 

Nå starter arbeidet med å legge ambisjonen for Innlandet, med oppstart av  visjonsprosess og arbeidet med den første regionale planstrategien.

"Nye utfordringer - større muligheter" er politikerne visjon for sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Nå starter prosessen med å legge lista for Innlandet fylkeskommune. En politisk arbeidsgruppe på seks personer skal definere satsingsområder, mål og visjon for den nye fylkeskommunen.

En visjon skal angi retning og uttrykke ambisjoner. Den ses gjerne i sammenheng med satsingsområder, som igjen utleder mer konkrete mål for organisasjonen. Hvor står vi i dag, og hvor vil vi i framtiden?

Arbeidsgruppa som skal finne svaret på det, består av Even Aleksander Hagen (Ap - leder), Aud Hove (Sp), Thomas Breen (Ap), Aasa Gjestvang (Sp), Rune Øygarden (H) og Kari-Anne Jønnes (H). Gruppa skal legge fram sine anbefalinger for fellesnemnda i juni neste år.

Regional planstrategi

I saksdokumentene peker prosjektleder på viktigheten av å få på plass en visjon før 2020.

- Arbeidet med å samle Innlandet, bygge opp felles identitet og profilere det nye fylket må starte i 2019, og visjonen bør derfor vedtas før sommeren 2019. Videre må det, i henhold til kommuneloven, i økonomiplanen og årsbudsjettet som vedtas i desember 2019, ligge mål og strategier som viser prioriteringene fremover, skriver Tron Bamrud.

Arbeidet skal koordineres opp mot prosessen med å utarbeide regional planstrategi. Dette arbeidet starter opp første halvår neste år, og skal sluttføres med vedtak i det nye fylkestinget medio 2020.

Planstrategien skal ta stilling til de viktigste utviklingstrekkene, utfordringer og muligheter som basis for valg av satsingsområder for fylket. Strategien skal ha langsiktige utviklingsmål og ta stilling til hvilke spørsmål det skal jobbes videre med gjennom utredninger, prosjekt og regionale planer.

Profilering av Innlandet

Prosjektleder ba samtidig om politikernes aksept for å starte opp et arbeid med formål å profilere den nye regionen. Det fikk han ikke.

Politikerne var ikke fornøyd med innholdet i saksdokumentet, og mente blant annet det var for stort fokus på det som ikke er bra i stedet for å si noe om hva som er Innlandets fordeler og hva man ønsker å oppnå. De mente dessuten at arbeidet med visjon og planstrategi må komme først, og stilte blant annet spørsmål ved fylkeskommunens rolle i et slikt arbeid.

- Fylkeskommunen er ikke grunnen til at folk kommer til eller er i Innlandet. Det er ikke fylkeskommunens rolle å definere hva som skal profileres. Fylkeskommunen skal støtte opp om andres arbeid på dette området, mente Kari-Anne Jønnes (H) i arbeidsutvalgets møte 11. oktober.

Vedlegg:

Til toppen