Et budsjett for omstilling - Innlandet fylkeskommune

Et budsjett for omstilling

Klikk for stort bilde 

Innlandets første budsjett er klart. Budsjettet bærer preg av omstillingsprosessen som pågår, og det er flere usikkerhetsfaktorer foran politikernes behandling av budsjettet.

Prosjektleder og påtroppende fylkesrådmann Tron Bamrud la fram Økonomiplan 2020-23/Årsbudsjett 2020 for politikerne i fylkestingssalen på Hamar onsdag.

- Det har vært en relativt heftig jobb, medga Bamrud.

For det har vært en del utfordringer, og det er fortsatt flere usikkerhetsfaktorer. Den påtroppende fylkesrådmannen varslet allerede nå at det sannsynligvis blir en ny runde med revidert budsjett til våren.

148 millioner i minus

Budsjettet for Innlandet fylkeskommune er på vel 5,5 milliarder kroner, hvor videregående opplæring legger beslag på nær halvparten.

Til tross for økonomiske utfordringer, er det budsjettert med et driftsoverskudd på vel 213 millioner kroner – blant annet for å ivareta fellesnemndas krav om 3 prosent driftsresultatet og lavere gjeldsgrad enn det dagens to fylkeskommuner har.

Det som har gjort budsjettarbeidet spesielt krevende, ut over de usikkerhetsmomenter som ligger i sammenslåingsprosessen alene, er overtakelsen av fylkesvegene og andre oppgaver i forbindelse med regionreformen og lavere inntekter. Det siste skyldes i hovedsak at to kommuner forsvinner til Viken, en befolkningsutvikling med elevtallsnedgang (over 1 000 færre elever i 2028) og nytt inntektssystem.

Nedgangen i frie inntekter gjør at Innlandet har vel 148 millioner mindre å rutte med i 2020, enn det Hedmark og Oppland har for inneværende år.

Ikke rom for store sprell

Den økonomiske situasjonen gir ikke rom for de store sprellene. Alle fagområdene får reduserte rammer, og det er ikke rom for mange nye tiltak og styrkinger.

Investeringene i 2020 – 765 millioner kroner, i hovedsak til skoler og fylkesveger – skyldes tidligere politiske vedtak i dagens to fylkeskommuner.

I kommende økonomiplanperiode blir investeringstakten lavere enn den har vært, om politikerne følger administrasjonens forslag. Av store beløp er det kun lagt inn en styrking av fylkesvegvedlikeholdet på 40 millioner kroner på grunn av økende kostnader på driftskontraktene. Det er også funnet rom til 4 millioner til fagbrev på jobb og 10 millioner kroner til distrikts- og regionalpolitiske tilskudd.

Budsjettforslaget innebærer utsettelse av både ombygging/rehabilitering av fylkeshuset på Hamar og oppstart av Musikk i Innlandet. Det siste er det avsatt penger til først i 2023.

Økonomiplanen forutsetter for øvrig at antall ansatte skal ned med 3 prosent i året gjennom naturlig avgang.

Politisk behandling

Den politiske behandlingen av økonomiplanen og budsjettet starter med møte i fylkesutvalget 28 november. Endelig vedtak blir i fylkestinget 11. – 12. desember.

Vedlegg:

Til toppen