Endelig politisk organisering

 

Fellesnemnda har vedtatt endelig politisk organisering av Innlandet fylkeskommune, inkludert råd og utvalg.

Saken er tidligere blitt behandlet av arbeidsutvalget i to omganger; fylkesutvalg og hovedutvalg 6. september og råd og utvalg 11. oktober.

Dette omhandler den politiske organiseringa ut over det som ble forhandlet fram i forkant av vedtaket om sammenslåing, at den nye fylkeskommunen skal styres etter formannskapsmodellen og at fylkestinget skal bestå av 57 representanter.

Fylkesutvalg og hovedutvalg

Politikerne ønsker et fylkesutvalg bestående av 15 personer, samt fire hovedutvalg med 11 medlemmer i hver:
  • Utvalg for utdanning
  • Utvalg for kultur
  • Utvalg for samferdsel
  • Utvalg for næring
Fylkesutvalget skal ha det overordnede og helhetlige ansvaret for regional utvikling, og det som går på fylkeskommunen som planmyndighet. Fylkesutvalget skal også ha ansvar for budsjett og økonomi, samt miljø, klima og folkehelse fagområder. Hovedutvalgene gis delegert beslutningsmyndighet på sine områder, og utvalgslederne skal være medlemmer av fylkesutvalget.

Videre skal det opprettes kontrollutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd (5 medlemmer) og trafikksikkerhetsutvalg (5 medlemmer som velges blant medlemmene i hovedutvalg for samferdsel + konsultative medlemmer).

Øvrige råd og utvalg

Av øvrige råd og utvalg ønsker politikerne følgende:
  • Eldreråd, bestående av 9 medlemmer hvor pensjonistforeningene nominerer medlemmene.
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bestående av 11 medlemmer fra funksjonshemmedes organisasjoner.
  • Ungdommens fylkesting, med 46 medlemmer hvor hver kommune foreslår sin representant.
  • Flerkulturelt råd, bestående av 9 medlemmer som oppnevnes etter en egen nominasjonsprosess.
  • Yrkesopplæringsnemnd, bestående av 9 medlemmer fra NHO, KS, Virke, Spekter, YS, LO og lærlinger.
Fylkestinget skal velge to observatører fra egne rekker med møteplikt og talerett til de ulike rådene.

Det siste var det som skapte mest diskusjon i fellesnemnda, hvor Terje Hoffstad (Ap) foreslo at politikerne skulle velges inn som medlemmer i eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og flerkulturelt råd. Forslaget ble trukket etter litt endret ordlyd på dette punktet. Ordningen skal dessuten evalueres etter to år.

Delegasjonsreglement

Fellesnemda har også vedtatt å opprette ei politisk arbeidsgruppe på seks personer som skal utarbeide forslag til delegerings- og godtgjøringsreglement.

Arbeidsgruppa skal ledes av Anne Krin Torp Adolfsen (Ap), og består videre av Arnfinn Nergård (Sp), Gunnar Tore Stenseng (Ap), Anne Lise Fredlund (SV), Eivind Brenna (V) og Heidi Lundstedt (H).

Reglement for delegering av myndighet vil være det sentrale dokumentet som regulerer myndighet og beslutningsprosesser i Innlandet fylkeskommune, og som legger grunnlaget for en legitim og smidig beslutningsprosess. Godtgjøringsreglementet vil bidra til å tilrettelegge for at politikerne skal kunne ivareta sine verv på en god måte.

Arbeidsgruppa skal levere sitt arbeid innen juni neste år.

Administrativ organisering

Prosjektleder Tron Bamrud har valgt å svare opp den politiske organiseringen i sammensetning av sin ledergruppe. Han har skissert en organisasjonsmodell bestående av stab og 6 avdelinger, slik at den administrative ledergruppa vil bestå av 8 personer.

I tillegg til en avdeling knyttet opp mot hvert av de fire politiske hovedutvalgene, ønsker han en avdeling som i hovedsak skal levere til fylkesutvalget - avdeling for samfunnsutvikling, plan, klima/miljø og folkehelse.

- Det finnes ikke én organisasjonsmodell som kan løse alle samarbeidsutfordringer. Dette forblir et lederansvar. Ledelsen skal fungere som et helhetsorientert, strategisk team. Alle ledere må ha fokus på innbyggerperspektivet og legge til rette for tverrsektorielt samarbeid når det er hensiktsmessig for oppgaveløsningen, skriver Bamrud.

Rekrutteringsprosessen er allerede i gang, og forventes sluttført 16. november.

Vedlegg:

Til toppen