Utbedrer tre fylkesveger i Gjøvikregionen - Innlandet fylkeskommune

Utbedrer tre fylkesveger i Gjøvikregionen

Tre fylkesveger i Toten-kommunene og Nordre Land skal utbedres for til sammen vel 50 millioner kroner.

Fylkesvegen mellom Kapp og Kraby trenger opprusting. Arbeidet starter på fylkesveg 2364 Nylinna på Kapp i Østre Toten i løpet av uke 26.

Det er Toten Anlegg og Transport som skal gjøre jobben for fylkeskommunen.

Inngår i utbedringsprogrammet

De tre fylkesvegene inngår i fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger i perioden 2022-2025, som ble vedtatt i fjor.

Da ble ca. 700 millioner kroner satt av til et særskilt utbedringsprogram som skal brukes til å ta igjen noe av forfallet på fylkesvegene.

- Politikerne er opptatt av å få mest mulig veg for pengene som er satt av til utbedring av fylkesveger med stort behov for vedlikehold, sier Stein Tronsmoen (SP). (Arkivfoto)- Fylkesvegene i Innlandet har et stort etterslep når det gjelder vedlikehold. Samtidig har vi begrenset med penger å bruke på vedlikeholdstiltak. Ved å samle flere prosjekt innenfor et geografisk område i én kontrakt, bruker vi ressursene vi har til administrasjon på en effektiv måte, sier lederen i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Stein Tronsmoen.

Tronsmoen ser det som positivt at disse kontraktene er av en slik størrelse at de er attraktive for de fleste små og mellomstore entreprenører i Innlandet.

Nylinna stengt for gjennomkjøring

Fylkesveg 2364 går mellom Kapp sentrum og krysset med fylkesveg 33 på Kraby og er ca. fem kilometer lang. Trafikken er på ca. 1000 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt pr. år.

Fylkesvegen skal rustes opp for vel 21 millioner kroner over to år. Den blir stengt for gjennomkjøring fra slutten av denne uka til arbeidet er ferdig i månedsskiftet august/september.

- Det blir skiltet omkjøring om fylkesveg 33 mens vegen er stengt. Vi varsler med skilt i hver ende av vegen nøyaktig hvor den er stengt. Når skolen begynner igjen i august, legger vi til rette for at skolebussen skal komme fram, sier byggeleder Ola Christensen Kolbu i Innlandet fylkeskommune.

Bøverbru – Blili

En vel sju kilometer lang strekning på fylkesveg 2370 mellom Bøverbru og Blili i Vestre Toten skal også utbedres for snaut 14 millioner kroner. Der starter arbeidet i august og varer til begynnelsen av oktober.

Gjennomsnittstrafikken varierer mellom 600 og 1800 kjøretøy i døgnet og vegen blir i hovedsak åpen i anleggsperioden.

- Det kan bli aktuelt å stenge den i korte perioder, spesielt når vi skal skifte stikkrenne i nord, ved Bøverbru sentrum, sier Christensen Kolbu.

Vegarbeid i Aust-Torpa

Fylkesveg 2440 skal rustes opp på en 5,5 kilometer lang strekning mellom Kinn og Vinjar i Aust-Torpa i Nordre Land. Arbeidet som skal utføres i 2022 starter i august og varer fram til ca. 15. oktober.

Vegen har en gjennomsnittstrafikk på rundt 150 kjøretøy i døgnet og fylkeskommunen har satt av litt over 15 millioner kroner til utbedring.

- Det kan bli nødvendig å stenge vegen i perioder, men det er lokal omkjøringsmulighet. Vi sørger for at skolebussen kommer fram i anleggsperioden, sier fylkeskommunens byggeleder.

Asfaltering neste år

Felles for alle de tre vegstrekningene er at arbeidene i grunnen blir utført i år, mens asfalten blir lagt neste år. Det er i hovedsak utskifting av dårlige masser på de svakeste punktene, grøfting og legging av nye stikkrenner under vegen som skal gjøres i år.

- I tillegg skal vi hogge langs vegkantene i noen skarpe svinger for å bedre sikten for trafikantene. På de to strekningene på Kapp og i Aust-Torpa skal vi også reparere noe ødelagt rekkverk, avslutter Christensen Kolbu.

Byggelederen håper at trafikantene følger skilt og omkjøringsanvisninger mens arbeidet pågår, og at de beregner noen minutter lenger kjøretid, når vegen må stenges.

Til toppen