Stor bredde i trafikksikkerhetstiltak

I alt 20 av tiltakene i nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er aktuelle for fylkeskommunen de neste fire årene. 

Innlandet fylkeskommune skal blant annet legge til rette for gående og syklende de neste årene. - Klikk for stort bildeInnlandet fylkeskommune skal blant annet legge til rette for gående og syklende de neste årene. Kirsti Hovde Dette kommer frem av forslaget til Innlandet fylkeskommune sin høringsuttalelse til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022–2025.

Hovedutvalg for samferdsel behandlet forslaget til høringsuttalelse i sitt møte den 17. november. Forslaget skal sluttbehandles i fylkestinget i desember.  

Bred forankring

Hovedutvalg for samferdsel så positivt på at den nasjonale tiltaksplanen har en bred og tverrsektoriell forankring.

Planen er forankret hos  sentrale trafikksikkerhetsaktører slik som Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, storbykommunene og fylkeskommunene som har bidratt i utarbeidelsen av planen.

De ulike aktørenes bidrag gjør at planen presenterer et bredt spekter av tiltak som skal gjennomføres av de ulike aktørene.

20 tiltak aktuelle for fylkeskommunen

I den nasjonale tiltaksplanen finner en totalt 158 ulike tiltak innenfor 15 ulike temaer.

Innlandet fylkeskommune har i særlig grad mulighet til å bidra innen 20 av disse ulike tiltakene slik som fart, bruk av belte, tiltak for myke trafikanter, motorsykkel og moped, møte- og utforkjøringsulykker og trafikksikkerhetsarbeid.

Flere av tiltakene er omtalt i fylkeskommunen sine styringsdokumenter.

I handlingsprogrammet for fylkesveger for perioden 2022 til 2026 som blant annet inneholder tiltak om sikring av skoleveger og bygging av gang- og sykkelveger, mens fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) sin handlingsplan for trafikksikkerhet for perioden 2022 til 2025 har prioriteringer til forebyggende arbeid.

Gjennomgå fartsgrenser på fylkesveger

I sin høringsuttalelse til den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet er det foreslått å ta en helhetlig gjennomgang av fartsgrensene på fylkesvegene i Innlandet.

Denne gjennomgangen skal sikre at fartsgrensene er i henhold til de nye fartsgrensekriteriene.

Samordnet innsats mot MC-ulykker

Tiltak rettet mot MC ble trukket frem av politikerne i hovedutvalg for samferdsel da de behandlet høringsuttalelsen den 17. november.

I høringsuttalelsen er det foreslått flere tiltak rettet mot MC-ulykker slik som å organisere et regionalt MC-forum med ulike aktører som jobber med trafikksikkerhet. 

Forumet bør ha som intensjon og gjennomføre trafikantrettede samarbeidstiltak, felles befaring for utbedring av fysiske tiltak og stimulere til frivillige kjøretreningskurs for MC-førere.

Følg saken om høringsinnspillet.

Til toppen