- Statsbudsjettet øker forskjellene - Innlandet fylkeskommune

- Statsbudsjettet øker forskjellene

- Statsbudsjettet bidrar til større forskjeller mellom folk og mellom ulike deler av landet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) etter at statsbudsjettet ble lagt fram onsdag.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og fylkesvaraordfører Aud Hove er ikke imponert over forslag til statsbudsjett for 2021. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen og fylkesvaraordfører Aud Hove er ikke imponert over forslag til statsbudsjett for 2021.Foreløpige beregninger viser at Innlandet fylkeskommune får 100 millioner kroner mindre i frie inntekter i 2021 enn forutsatt for 2021 i gjeldende fylkesbudsjett 2020-2023.

- Det er en dramatisk nedgang i frie inntekter for Innlandet fylkeskommune, og vårt handlingsrom for å bygge og utvikle det nye fylket svekkes betraktelig, fortsetter Hagen.

Færre folk

Den store nedgangen skyldes i hovedsak en svakere befolkningsutvikling i Innlandet i forhold til resten av landet. Mens det fra 2019 til 2020 har vært en negativ befolkningsvekst i Innlandet på 0,14 prosent, var det en positiv befolkningsvekst i landet på 0,5 prosent.

Nedgangen i aldersgruppen 16-18 år (elever i videregående opplæring) er også større i Innlandet enn i landet samlet sett, med en nedgang i Innlandet på 1,3 prosent, mens landet har en nedgang på 0,2 prosent.

Disse to faktorene har stor betydning når rammetilskuddet skal fordeles mellom fylkeskommunene.

- Manglende satsing

Fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) er heller ikke imponert over budsjettforslaget.

- Dette budsjettet har ikke spor av satsing på distriktene. For reiselivet vil regjeringa øke momsen fra 6 til 12 prosent, det er lite investerings- og omstillingsmidler til landbruket og en økt prioritering av fylkesveger er det ikke spor av. Det er heller ikke økt satsing på bredbånd, sier hun.

Forfallet på fylkesvegene i Innlandet er beregnet til rundt 4 milliarder kroner. Det ligger ingen ekstra midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet i statsbudsjettet.

Nivået på bredbåndsmidler i statsbudsjettet er det samme som for inneværende år.

Når det gjelder flom- og skredsikring, har regjeringen lagt inn 500 millioner kroner til blant annet forebygging, sikringstiltak og overvåkning.

- Dette er bare en dråpe i havet mot det som er behovet, sier Hove.

InterCity og rv 4

I statsbudsjettet er det satt av penger til InterCity-prosjektene på Dovrebanen. Dette inkluderer midler til strekningene Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika i Stange kommune. Etter planen skal det være anleggsstart på Kleverud i 2021.

- Vi forutsetter at InterCity-utbyggingen følger tidsplanen med dobbeltspor til Hamar innen 2026 og Lillehammer innen 2034, sier Even Aleksander Hagen.

Han og fylkesvaraordføreren er enige i at det finnes enkelte lysglimt i statsbudsjettet også.

- Vi ser svært positivt på prioriteringa av riksveg 4 som nytt vegprosjekt, sier Hove.

Koronakompensasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 1 250 millioner kroner til kollektivtrafikken som kompensasjon for tapte billettinntekter og redusert kapasitet som følge av smitteverntiltak. Hvor mye av dette som kommer Innlandet til gode er foreløpig uklart.

- Vi forventer at vi blir kompensert fullt ut for tapte billettinntekter også i 2021. Dette er viktig for å unngå kutt i det ordinære rutetilbudet, sier fylkesordfører Hagen.

Kultur

I forslag til statsbudsjett er Norsk skogfinsk museums prosjekt Finnskogens hus i Grue kommune prioritert på posten nasjonale kulturbygg. Det betyr at prosjektet får 5 millioner kroner i 2021, i tillegg til at det blir satt av ytterligere 101,6 millioner kroner i senere budsjettår.

Regjeringen foreslår å bevilge 2,2 millioner kroner til Valdres sommersymfoni, 2,6 millioner kroner i driftstilskudd til Lillehammer bob- og akebane og 15 millioner kroner til X games, som går i Hafjell i 2021.

De foreslår også å øke tilskuddene til de offentlig finansierte institusjonene som faller utenfor de øvrige stimuleringsordningene som er etablert for kultursektoren i forbindelse med koronapandemien.

Dette gjelder

  • Teater Innlandet (750 000 kroner)
  • Ringsakeroperaen (370 000 kroner)
  • Anno Museum (2,9 millioner kroner)
  • Gudbrandsdalsmusea (95 000 kroner)
  • Lillehammer museum (3,4 millioner kroner)
  • Mjøsmuseet (120 000 kroner)
  • Randsfjordmuseet (110 000 kroner)
  • Valdresmusea (270 000 kroner)
Til toppen