Snakket til Stortinget om Nasjonal transportplan - Innlandet fylkeskommune

Snakket til Stortinget om Nasjonal transportplan

- Gode transportårer i Innlandet har betydning for hele landet, sa fylkesordføreren.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen snakket til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om Innlandets syn på forslaget til Nasjonal transportplan  - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen snakket til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om Innlandets syn på forslaget til Nasjonal transportplan Kari Hermanrud E6, E16, riksveg 3 og de lengste jernbanestrekningene betyr mye for livsgrunnlaget til innbyggerne og næringslivet i Innlandet. Men de binder også landsdelene sammen. 

Viktig høring

Stortingets transportkomité har arrangert høring i to dager i forbindelse med forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033, som Samferdselsdepartementet la fram 19. mars.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen ledet en større, digital delegasjon fra Innlandet, som til sammen var tildelt en halv time taletid under høringa.

Mange ulykker på fylkesvegene

Hagen startet med å si at fylkeskommunen er bekymret for trafikksikkerheten. Det skjer stadig flere ulykker på fylkesvegene, mens tallene på ulykker går ned på riksvegene.

- Det vil koste over fire milliarder kroner å ta igjen forfallet på de 7000 kilometerne med fylkesveg i Innlandet.

Behovet for utbedringer er akutt. Dere må ta grep og sørge for at det kommer mer penger til fylkesveg tidligere i NTP-perioden, sa Hagen.

Bedre kollektivtrafikktilbud

Fylkesordføreren var klar på at det å kunne reise kollektivt er viktig også i Innlandet. Dette er det eneste fylket i landet som ikke blir tilgodesett med statlig tilskudd til byområder i vekst.

- Mjøsbyen, med sine godt og vel 200 000 innbyggere, må få penger gjennom den nye tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig byutvikling, sa Hagen.

Hagen understreket også at transportplanen må inneholde tiltak som gir kortere reisetid og flere avganger på jernbanen mellom Oslo og Lillehammer, mens vi venter på en full InterCity-utbygging med dobbeltspor på hele strekningen, ikke bare til Hamar.

Mer gods på bane

Fylkesordføreren sa seg skuffet over at tidligere planer om å overføre mer godstransport til jernbane ikke blir fulgt opp i ny NTP. 

Godspakke Innlandet, som legger opp til større investeringer på Kongsvingerbanen og Røros- og Solørbanen for å øke godstrafikken, er ikke med i planen.

Dette budskapet ble godt støttet av andre representanter fra Innlandet, blant annet fra Kongsvinger kommune og Kongsvingerregionen, og fra jernbaneforaene for disse banestrekningene.

Viktige riksveger

Hagen etterlyste en helhetlig utbygging av hele riksveg 4 mellom Oslo og Mjøsbrua. Dette er den viktigste vegen til markedene for en eksportindustri som omsetter for 70 milliarder kroner i året.

NTP legger bare opp til en utbygging av strekningen mellom Gjøvik og Mjøsbrua.

Fylkesordføreren viste til konkrete behov for investeringer på alle riksvegene i Innlandet. Representanter for regionene og vegforaene i Innlandet som også deltok på høringa, utdypet dette ved å vise til konkrete eksempler på flaskehalser og dårlig trafikksikkerhet på riksvegene i sin region.

Behandles i juni

Transportkomiteens innstilling til stortingsmeldingen om forslaget til Nasjonal transportplan blir lagt fram 7. juni.

Planen skal sluttbehandles i Stortinget før rikspolitikerne tar sommerferie.

Til toppen