- Skuffende at ikke hele riksveg 4 er med i NTP - Innlandet fylkeskommune

- Skuffende at ikke hele riksveg 4 er med i NTP

Fylkesordføreren mener at Samferdselsdepartementet bør bygge ut hele riksveg 4 mellom Oslo og Mjøsbrua.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen. Innlandet fylkeskommune Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. 

Hagen etterlyser også en sterkere jernbanesatsing på Østlandet, der folk bor så tett at de kan ha nytte av et bedre togtilbud.

Gjøvikregionen må ha veg sørover

- Det er positivt at en ny, firefelts riksveg 4 på strekningen Gjøvik - Mjøsbrua er inne i planen. Dette er viktig for å binde bo- og arbeidsmarkedet i kommunene rundt Mjøsa bedre sammen, sier fylkesordføreren.

- Men industrien og innbyggerne i Gjøvikregionen er helt avhengig av en bedre forbindelse også sørover mot Oslo og utlandet. Dette har mange av partiene på Stortinget sagt at de går inn for, når vi har hatt møter med dem og kommet med innspill til transportplanen.

Ønsker ny sluttdato for InterCity-utbygging

Even Aleksander Hagen mener at Regjeringen bør sette et nytt mål om full utbygging av jernbanenettet mellom byene om ligger langs de store nord/sør-aksene på Østlandet.

InterCity-strekningen Lillehammer - Oslo var opprinnelig planlagt ferdig utbygd med dobbeltspor innen 2034. Planen som ble lagt fram i dag, legger bare opp til å bygge ut Dovrebanen med dobbeltspor fram til Hamar.

- Ambisjonen om å bygge dobbeltspor til Skien, Halden og Lillehammer gjennom Oslo, og bygge Ringeriksbanen, må ligge fast. Dette er den mest folkerike delen av landet, der folk trenger et bedre togtilbud. Det virker som om Regjeringen har resignert, sier Hagen.

Usikker tidshorisont

Fylkesordføreren synes det er gledelig at riksveg 25 kan bli bygget ut mellom Løten og Hamar, slik at denne viktige øst-vest-forbindelsen i Innlandet kan bli fullført. Men han er skeptisk til at utbyggingsselskapet Nye Veier AS får ansvaret for dette og flere nye samferdselsprosjekt i planperioden.

- Ettersom Nye Veier til enhver tid regner på den samfunnsøkonomiske nytten av å gjennomføre prosjektene de har ansvar for, er det ikke godt å vite når prosjektene deres i Innlandet blir gjennomført.

- Da fylkestinget kom med innspill til transportplanen, pekte vi på hvor viktig det er at både E6 i Gudbrandsdalen og E16 Kongsvinger - Kløfta blir fullført. Nå får disse prosjektene stadig flere å konkurrere med i Nye Veiers andel av samferdselsprosjektene i Norge, fortsetter Hagen.  

Etterlyser E16 Fagernes - Hande

Fylkesordføreren er skuffet over at E16 Fagernes - Hande ikke er inne i transportplanen. Denne strekningen er viktig for at E16 skal få en gjennomgående god standard mellom Fagernes og Filefjell.

Dagens trasé går gjennom Fagernes sentrum. Dette er en dårlig løsning for trafikksikkerheten og mulighetene til å utvikle Fagernes som regionsenter.

Mer penger til fylkesvegene

Ifølge planforslaget er ca. 15 milliarder kroner satt av til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger i tolvårsperioden. De første seks årene skal fylkene få til sammen 775 millioner i året.

Fylkesordføreren er kritisk til at Regjeringen ikke har satt av en større andel av midlene tidlig i perioden, for å komme raskt i gang med å ruste opp fylkesvegene.

Mye å ta igjen

- Det er bra at Regjeringen ønsker å øremerke et så stort beløp til vedlikehold av fylkesvegene. Men behovet er enda større. Bare i Innlandet har vi beregnet at det vil koste ca. 4,4 milliarder kroner å ta igjen forfallet på fylkesvegene, sier Even Aleksander Hagen.

- Vi er også spent på hvordan tilskuddet skal fordeles mellom fylkene. For Innlandet er det viktig at pengene blir fordelt i forhold til hvor mye fylkesveg hver fylkeskommune har, ikke etter befolkningstall. Innlandet er den fylkeskommunen som har det største fylkesvegnettet, avslutter Hagen.

Les mer om Regjeringens forslag til NTP

Les mer om NTP på regjeringen.no

Se fylkesoversikten i NTP for Innlandet

Til toppen