Satsing på musikk, bredbånd og fylkesveger - Innlandet fylkeskommune

Satsing på musikk, bredbånd og fylkesveger

Klikk for stort bildeMusikk i Innlandet blir etablert allerede i 2020. Rammen til fylkesveginvesteringer økes med 100 millioner kroner i 2020. Dessuten settes det av 10 millioner kroner til bredbånd.

Budsjettforslaget på 29 punkter som ble vedtatt kom fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det innebærer at Musikk i Innlandet etableres allerede i 2020, med en kostnad på 6 millioner kroner. Utvalg for kultur legger fram sak til fylkestinget ved revidering i april hvor nivå for de kommende årene avgjøres. I forslaget fra prosjektleder, var det ikke avsatt midler til Musikk i Innlandet før 2023.

100 mill. mer til veg

Rammen til fylkesveginvesteringer av fylkesveger økes med 100 millioner kroner i 2020 sammenliknet med prosjektleders forslag.

Innlandet fylkeskommune er stor vegeier med nær 7000 km. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til om lag 3 milliarder kroner. Den økte rammen vil redusere etterslepet med 3 prosent.

Mer til bredbånd

Tilgang til bredbånd av god kvalitet og med tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for digital deltakelse og for at alle innbyggere skal kunne nytte grunnleggende offentlige tjeneste, står det å lese i forslaget til Ap og Sp.

For å kunne ta i bruk moderne teknologi kreves god bredbåndsdekning og fylkeskommunene har lagt ned mye arbeid og satt av midler til dette. Fylkestinget vedtok å sette av 10 millioner kroner i 2020 for videreføring av dette arbeidet.

Fylkestinget vedtok også å videreføre midler til kommunale næringsfond med 6 millioner kroner for 2020. Utvalg for næring skal i løpet av 2020 ta en gjennomgang av bruken av næringspolitiske midler, inkludert kommunale næringsfond.

Krevende budsjettarbeid

Budsjettet for Innlandet fylkeskommune er på vel 5,5 milliarder kroner, hvor videregående opplæring legger beslag på nær halvparten.

Det som har gjort budsjettarbeidet spesielt krevende, ut over de usikkerhetsmomenter som ligger i sammenslåingsprosessen alene, er overtakelsen av fylkesvegene og andre oppgaver i forbindelse med regionreformen og lavere inntekter. Det siste skyldes i hovedsak at to kommuner forsvinner til Viken, en befolkningsutvikling med elevtallsnedgang (over 1 000 færre elever i 2028) og nytt inntektssystem.

Nedgangen i frie inntekter gjør at Innlandet har vel 148 millioner mindre å rutte med i 2020, enn det Hedmark og Oppland har for inneværende år.

Budsjettet skal revideres i april.

Sakspapirene

Til toppen