Samferdselsutvalget vedtok viktige prioriteringer

Handlingsprogrammet for fylkesvegene i perioden 2022–25 ble vedtatt med noen nye føringer på møtet den 6. oktober. 

Stein Tronsmoen (SP) leder hovedutvalg for samferdsel. - Klikk for stort bildeStein Tronsmoen (SP) leder hovedutvalg for samferdsel. Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune Dette dokumentet beskriver den planlagte aktiviteten på ca. 7000 km fylkesveg i Innlandet de kommende fire årene. 

Politikerne vedtar blant annet hvordan 1,9 milliarder investeringskroner skal brukes.

Forslaget til handlingsprogram som samferdselsutvalget og fylkestinget skal behandle (PDF, 31 MB)

Omfattende prosess

Arbeidet med det nye handlingsprogrammet startet rett etter at Innlandet fylkeskommune ble opprettet den 1. januar 2020.

Hovedutvalg for samferdsel har hatt saken oppe til drøfting og behandling på de fleste av sine møter gjennom et og et halvt år.

Utvalget vedtok tidlig at handlingsprogrammet skal bygge på en fornyingsprofil, der det viktigste målet er å ta vare på eksisterende vegnett, heller enn å bygge helt nye veger.

Lederen i samferdselsutvalget, Stein Tronsmoen (SP), roste administrasjonen for godt arbeid med handlingsprogrammet.

- Dette er et grundig og godt gjennomarbeidet program som vil gi positiv effekt for innbyggere og næringslivet i hele Innlandet, sier Tronsmoen.

Staten må ta mer ansvar

Samferdselspolitikerne fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet fremmet forslag om flere tilleggspunkt til fylkeskommunedirektørens innstilling. Disse punktene fikk så å si full tilslutning fra de andre partiene i utvalget.

Blant annet ønsker utvalget at staten må ta et større økonomisk ansvar for tilstanden på fylkesveger som blir brukt som omkjøringsveg for riksvegene. Det samme gjelder når tidligere riksveger blir gjort om til fylkesveg, fordi staten har bygget en ny, parallell riksveg.

Samferdselsutvalget ber administrasjonen hjelpe politikerne med å fremme krav om økonomisk kompensasjon fra staten ved å skaffe fram mer dokumentasjon og informasjon om følgene av slike trafikkendringer.

Dyre prosjekt må utredes

Utvalget ønsker også at handlingsprogrammet legger enda tydeligere vekt på at noen utfordringer ved de største og viktigste fylkesvegene må belyses bedre. Dette gjelder fylkesveg 33 i Oppland, fylkesveg 24 i Hedmark og jernbaneundergangen på fylkesveg 30 i Tynset.  

Her må politikerne få en oversikt over de viktigste behovene for utbedring og hvem fylkeskommunen kan eller må samhandle med, når disse vegene skal behandles og prioriteres.

Politikerne ønsker at administrasjonen rapporterer på overordnet nivå om handlingsprogrammet en gang i året.

Mange innspill

Hilde Bye er samferdselsavdelingens prosjektleder for arbeidet med handlingsprogrammet. Hun forteller at interessen fra omverdenen har vært stor, og at det har kommet særdeles mange innspill til fylkeskommunen.

- Våren og sommeren 2020 fikk vi inn ca. 430 forslag til store og små prosjekt som kommuner, interesseorganisasjoner, næringsliv og andre mente burde være med i programmet. Etter at vi sendte det første programforslaget på høring våren 2021, fikk vi inn nesten 100 høringsuttalelser, sier Bye.

Flere utfordringer

Det nye handlingsprogrammet bygger på fylkeskommunens overordnete strategier som har blitt vedtatt tidligere, bl.a. Innlandsstrategien 2020–24, og fylkesbudsjettet.

Dokumentet som skal sluttbehandles på fylkestinget på møtet den 26. til 28. oktober, peker på en rekke utfordringer på fylkesvegnettet i Innlandet.

- Den største utfordringen er hvordan Innlandet skal ta igjen forfallet på fylkesvegene. Vi har beregnet at det trengs tiltak for minst 4,4 milliarder kroner, sannsynligvis mer, hvis vi skal ta igjen forfallet, sier Hilde Bye.

- Trafikksikkerhet er også en stor utfordring. Innlandet er det fylket som har flest trafikkulykker med drepte og hardt skadde i landet, målt i forhold til folketallet, understreker Bye.

Klimaendringer og spredt bosetting

Andre faktorer som handlingsprogrammet viser til, er nye krav til utbygging, drift og vedlikehold på grunn av et villere og våtere klima. Det vil også koste penger å få ned klimagassutslippene, slik at fylkeskommunen kan nå målene sine på dette området.

- Innlandet er et fylke med spredt bosetting. Det er en utfordring å kunne reise miljøvennlig i alle deler av fylket. Samtidig skal vi legge til rette for at flest mulig kan sykle, gå eller reise kollektivt i fylket vårt, og at byer og tettsteder kan tiltrekke seg både innbyggere og arbeidsplasser, sier Hilde Bye.

Til toppen