Prioriterer rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua og dobbeltspor - Innlandet fylkeskommune

Prioriterer rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua og dobbeltspor

Politikerne i Innlandet prioriterer helhetlig utbygging av rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua og utbygging av dobbeltspor helt til Lillehammer i sitt innspill til Nasjonal transportplan.

Utbygging av dobbeltspor helt til Lillehammer ligger øverst på prioriteringslista for jernbane når Innlandet fylkeskommune skal sende sine innspill til Nasjonal transportplan. - Klikk for stort bildeUtbygging av dobbeltspor helt til Lillehammer ligger øverst på prioriteringslista for jernbane når Innlandet fylkeskommune skal sende sine innspill til Nasjonal transportplan. Kathrine Lunde Halvorsen Det ble klart etter at fylkesutvalget behandlet saken om Innlandet fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.

Forslaget som ble vedtatt ble fremmet i møtet av Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) på vegne av Ap, Sp, Høyre, FrP, SV, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet og MDG.

- Det er vanskelig å prioritere, men skal vi få vår del av den nasjonale kaka, er vi nødt til å prioritere prosjektene i Innlandet som kommer befolkningen og næringslivet i Innlandet til gode, sa Kolbjørnshus.

Hun ville også forklare hvorfor politikerne ønsker å prioritere riksveg 4 helt fra Oslo til Mjøsbrua og ikke bare strekningen Hunndalen – Mjøsbrua, som fylkesrådmannen foreslår.

- Skal de fortsette å konkurrere på et tøft, internasjonalt marked, trenger næringslivet i denne delen av Innlandet at vi prioriterer særlig denne vegstrekningen. Dette er det bred politisk oppslutning om, sa hun.

- Viktig med bred enighet

Kolbjørnshus mener muligheten for å nå igjennom i Nasjonal transportplan blir større når politikerne er enige i prioriteringene på tvers av partigrensene. Dette er Kari-Anne Jønnes (H) enig i.

- Det så viktig at vi er enige om de største og viktigste samferdselsprosjektene i Innlandet, for dem må vi jobbe med over tid. Derfor er det lett å legge fra seg noen kjepphester når vi klarer å komme fram til sånne gode løsninger i fellesskap, sa Jønnes.

Ønsker ikke motorveg på rv. 25

MDG ønsket å være medforslagsstiller på alt med unntak av punkt 2 på veg, som handler om utbygging av ny firefelts motorveg på rv. 25 mellom Hamar og Løten.

Hele forslaget til de 9 partiene ble enstemmig vedtatt, med unntak av nevnte punkt 2, som fikk MDGs ene stemme imot.

Ferdigstille E6- og E16-prosjekter

I forslaget som ble vedtatt legger fylkesutvalget også vekt på at prosjekter som ligger inne i eksisterende NTP må realiseres fullt ut. Dette gjelder blant annet å ferdigstille E6 i Gudbrandsdalen og E16 mellom Kongsvinger og Kløfta.

I tillegg trekker fylkesutvalget fram betydningen av digital infrastruktur. Høyhastighets bredbånd er helt avgjørende for arbeidsplasser og bosetting og må prioriteres på linje med veg og bane, står det i vedtaket.

Her er fylkesutvalgets prioriteringer i kortform:

Prioriteringer veg

 1. Helhetlig utbygging av rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua
 2. Utbygging av ny firefelts motorveg på rv. 25 mellom Hamar og Løten
 3. Utbedring av «flaskehalsen» Fagernes sør – Hande på E16
 4. Strekningsvise oppgraderinger av riksveger i Innlandet
 5. Begynne planlegging for sikker helårsveg på rv. 15 over Strynefjellet
 6. Sikre helårsforbindelser på tvers i Innlandet
 7. En milliard kroner ekstra til vedlikehold opp oppgradering av fylkesvegnettet hvert år, som fordeles etter andel fylkesveg i hvert fylke

Prioriteringer jernbane:

 1. Utbygging av dobbeltspor på Intercity-strekningen på Dovrebanen må følge tidsplanen til Hamar innen 2026 og til Lillehammer innen 2034.
 2. Forsere «Godspakke Innlandet» for å styrke jernbanens konkurransekraft for godstransport
 3. Øke kapasiteten på Kongsvingerbanen
 4. Elektrifisering av Røros- og Solørbanen
 5. Utredning av kapasitet for gods- og persontrafikk på Gjøvikbanen og utredning av sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen
 6. Utvikle avtaleordninger med statlige tilskuddsmidler til mellomstore byer som samarbeider om areal- og transportutvikling

Digital infrastruktur:

Høyhastighets bredbånd må prioriteres på linje med veg og bane.

Les mer om innspillene til NTP i sakspapirene sak 138/20

Politisk behandling

Saken ble først behandlet i utvalg for samferdsel. Det kom inn alternative forslag til fylkesrådmannens innstilling fra FrP, Høyre, SV og Ap/Sp. Det var forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ble valgt til slutt, med 10 mot 1 stemme.

Til møtet i fylkesutvalget leverte Ap og Sp et nytt alternativt forslag sammen med Høyre, FrP, SV, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet og MDG, som ble vedtatt.

Vedtaket fra fylkesutvalget skal sendes til Samferdselsdepartementet innen 14. mai. Det er høringsfristen for fylkeskommunenes prioriteringer.

1. juli er det frist for høring av transportetatenes prioriteringer. Det betyr at fylkeskommunen skal si sin mening om hvordan transportetatene, som Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen, mener prosjektene skal prioriteres.

Dette skal først behandles i fylkesutvalget 9. juni og deretter i fylkestinget som avholdes 16.-18. juni.

Til toppen