Overgangsordning for reiselivet - Innlandet fylkeskommune

Overgangsordning for reiselivet

Som en overgangsordning får destinasjonsselskapene i gamle Oppland til sammen 2,7 millioner kroner i 2020.

Klikk for stort bilde Mostphotos Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Innlandet fylkeskommune har ikke definert hvordan reiselivet i fylket skal være organisert ennå. Hedmark og Oppland hadde valgt to ulike måter å organisere reiselivet på.

I Oppland har destinasjonsselskapene fått midler fra Oppland fylkeskommune. Den samlede summen har vært lik siden 2012 på 2,7 millioner kroner. Siden det ikke er noen ny ordning på plass, ønsker fylkeskommunen å bidra til forutsigbarhet til de destinasjonsselskapene som tidligere har fått midler.

Fire destinasjonsselskaper

Det er fire destinasjonsselskaper som dekker alle kommunene i gamle Oppland, med unntak av Lom, som ikke ønsker å delta.

Midlene fordeler seg slik:

  • Visit Lillehammer: 1 055 000 kroner
  • Visit Valdres: 890 000 kroner
  • Nasjonalparkriket Reiseliv: 430 000 kroner
  • Visit Innlandet: 325 000 kroner

Pengene skal brukes til fellestiltak. Et fellestiltak er noe som kommer både turist, deltidsinnbygger og lokalbefolkningen til gode. Et eksempel kan være nettsider som inneholder en totaloversikt over det som skjer i regionen, med både aktiviteter og overnattingsmuligheter.

Dialog i Nord-Gudbrandsdal 

Da saken ble behandlet i utvalg for næring, vedtok utvalget et tilleggspunkt om at næringsutvalget skal ta initiativ overfor destinasjonsselskapa i Nord-Gudbrandsdal for å drøfte hvordan fylkeskommunen kan bidra til et samarbeid mellom disse, om felles tiltak for utvikling av reiselivet i regionen.

Høyres Kari-Anne Jønnes er positiv til fylkeskommunens rolle som initiativtaker til dialog og godt samarbeid.

- Men for en reiselivsbransje som sliter veldig akkurat nå, er jeg litt usikker på om det er det de trenger, sa hun.

Ønsker mer fleksibilitet

Jønnes er positiv til at det kommer en sak om destinasjonsselskapene i Innlandet og hvilke kriterier som skal ligge til grunn.

- For oss i Høyre er det et grunnleggende problem at vi som fylkespolitikere skal sette rigide regler og kriterier for hvordan næringslivet som skaper verdiene, vi i neste tur forvalter, skal jobbe.

Hun la fram et tilleggsforslag på vegne av Høyre og FrP om at fylkesadministrasjonen skal legge fram en gjennomgang av kriteriene for fylkeskommunale bevilgninger og støtte til destinasjonsselskaper med forslag til kriterier som i større grad åpner for fleksibilitet.

Politisk behandling

Tilleggsforslaget fra Høyre og Frp falt med 4 mot 11 stemmer. I tillegg til Høyres to representanter og FrPs ene, stemte også MDGs representant for tilleggsforslaget.

Innstillingen fra utvalg for næring ble vedtatt mot FrPs stemme.

Les mer om overgangsordningen i sakspapirene, sak 268/20

Til toppen