- Økt selvforsyning må prioriteres - Innlandet fylkeskommune

- Økt selvforsyning må prioriteres

Innlandet fylkesting mener vi må produsere mer av maten vår i Norge.

Klikk for stort bilde Marit Thobiassen Strande I forbindelse med de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, blir fylkeskommunene invitert til å gi innspill.

Innlandet fylkesting behandlet onsdag saken om hva som skal være Innlandet fylkeskommunes høringsinnspill til forhandlingene.

Det var stort engasjement i alle partier, og nesten alle partiene fremmet egne forslag, enten helhetlige eller som tillegg til andres forslag.

Det var til slutt forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som fikk flertall, med 46 stemmer. Høyre, Venstre og FrP stemte imot. MDG stemte for forslaget, men reserverte seg mot et punkt som handler om rovviltpolitikk.

Sikre produksjonen i Norge

I forslaget la Ap og Sp blant annet vekt på å sikre jordbruksproduksjonen i eget land.

- Det norske jordbruket skal produsere nok mat av god kvalitet under skiftende forhold ved å utnytte våre egne ressurser på en bærekraftig måte, sa Merete Furuberg (Sp) og la til:

- Dette blir ikke bare aktualisert ved hendelser som truer fred og frihet, men også av andre endringer i det internasjonale matvaremarkedet.

Furuberg trakk spesielt fram klimaskiftet som i økende grad påvirker matproduksjonen både globalt, nasjonalt og lokalt.

- Derfor er det så viktig at økt selvforsyningsgrad prioriteres, sa hun.

Selvforsyningsgraden må opp fra under 40 prosent til over 50 prosent, mener fylkestinget. Dette kan blant annet gjøres ved å sørge for at det er lønnsomt å dyrke korn, proteinvekster og andre matvekster til mennesker der det er mulig.

Importvern og jordvern

Økt satsing på kornproduksjon, grovfôrbasert kjøttproduksjon og norsk grønnskaksproduksjon, er et av punktene de trekker fram. Dessuten vil fylkestinget at bønder som bruker mest mulig norsk gress og fôrråvare i kraftfôret skal premieres.

Fylkestinget mener også at importvernet må styrkes for å ivareta og sikre jordbruksproduksjonen i Norge.

De ønsker også et sterkt og restriktivt jordvern for å sikre at ikke matjord blir bygget ned gjennom for eksempel industri, infrastruktur og boligbygging.

Klima og miljø

Landbruket vil være en viktig del av det grønne skiftet, og fylkestinget mener det er viktig at jordbruksoppgjøret bygger opp under Innlandets satsing på bioøkonomi.

Dessuten mener fylkestinget at staten må satse mer på tilskudd til de regionale miljøtiltakene, regionalt miljøprogram (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Staten må også satse på forskning knyttet til karbonbinding og -måling i tillegg til å prioritere forskningsmidler til jordbruket innen generelle FoU-midler.

Fylkestinget mener staten må innføre klimafond med skattefordel ved investeringer i klimatiltak for å redusere utslipp, øke karbonbinding og gjennomføre tilpasninger til endret klima.

Les mer om jordbruksforhandlingene i sakspapirene (sak 2/21)

Se debatten i nett-tv

Til toppen