Drøyt 17 millioner kroner ekstra til kompetanseheving - Innlandet fylkeskommune

Drøyt 17 millioner kroner ekstra til kompetanseheving

Fylkeskommunen har fått 17,35 millioner kroner i økt tilskudd til kompetanserettet aktivitet på grunn av koronapandemien.

Økt kurs- og opplæringsaktivitet for permitterte er ett av tiltakene innenfor kompetanserettet aktivitet for bedrifter og enkeltpersoner som er blitt rammet av koronapandemien i Innlandet. - Klikk for stort bildeØkt kurs- og opplæringsaktivitet for permitterte er ett av tiltakene innenfor kompetanserettet aktivitet for bedrifter og enkeltpersoner som er blitt rammet av koronapandemien i Innlandet. Mostphotos Av disse pengene går 8,7 millioner kroner til bedriftsintern opplæring (BIO). Fylkesrådmannen får fullmakt til å behandle saker med tilsagn inntil 500 000 kroner, mens større saker skal legges fram for fylkesutvalget for endelig behandling.

De 8,65 millionene som står igjen, skal fordeles likt på tre områder:

  • Økt kurs- og opplæringsaktivitet for permitterte i regi av Fagskolen Innlandet
  • Styrking av den regionale karriereveiledningen i Innlandet fylkeskommune
  • Økt kapasitet i videregående opplæring med særlig oppmerksomhet mot lærlinger og voksne

Disse 17,35 millioner kronene er et ekstra rammetilskudd fra regjeringen som skal gå til kompetansehevende aktivitet for bedrifter og enkeltpersoner som er blitt rammet av koronautbruddet. Det er fylkeskommunen selv som avgjør fordelingen av disse midlene innenfor de fire innsatsområdene.

112 søknader på BIO-midler

BIO-ordningen har som hovedformål å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke kompetansen til de ansatte.

Interessen for denne ordningen har vært stor blant bedriftene i Innlandet. Innen søknadsfristen var det kommet inn 112 søknader. Tildelingen av BIO-midlene blir klar i juni.

Tilbud til permitterte

Fagskolen Innlandet har utarbeidet et omfattende tilbud som kan gis både arbeidstakere i jobb og til dem som er helt eller delvis permitterte.

Fylkesrådmannen har tett kontakt mot Fagskolen, som på sin side avventer søknader, henvendelser og tilbakemeldinger på hvilke kompetansebehov som skal prioriteres.

Intervjutrening og dagskurs

Fylkeskommunen kan innenfor karrieresentrene og sentrene for voksnes læring på ganske kort varsel gi et utvidet tilbud innenfor flere fagområder.

Sentrene kan gi opplæringstilbud blant annet innenfor CV-utforming og intervjutrening, i tillegg til dagskurs innen helsesektoren i enkelttema og gjennomføring av moduler i videregående fag.

I tillegg kan sentrene tilby blant annet karriereveiledning, realkompetansevurdering og starthjelp for bedrifter.

Lærlinger

Det siste innsatsområdet handler om å styrke tilbudet til lærlinger og voksne. Målet er først og fremst å lette situasjonen for lærlingene. Noen lærlinger vil få utdanningsløpet forlenget eller avbrutt på grunn av at de ikke får gjennomført fagprøven eller de blir permitterte.

Midlene skal brukes på å øke kapasiteten i videregående opplæring. Det kan for eksempel være at permitterte lærlinger tilbys en alternativ opplæring i skole eller at elever som kun har søkt om læreplass får lov til å endre søknaden sin til Vg3 påbygg.

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget uten debatt.

Les mer om kompetansehevende aktiviteter i sakspapirene sak 140/20

Til toppen