- Norge trenger ny distriktspolitikk - Innlandet fylkeskommune

- Norge trenger ny distriktspolitikk

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) mener mye i statsbudsjettet er gjenkjennelig etter åtte år med høyrepolitikk.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen. - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune - Dessverre har det ikke nødvendig utviklingskraft i seg. Vi har høye forventninger til en ny Ap/Sp-regjering, og at det vil bli en ny kurs. Vi krever nå en omdreining i distriktspolitikken, der Innlandet kommer bedre ut. Vi må få flere redskaper i verktøykassa, og økonomiske rammer som gir oss reell mulighet til å bidra til samfunnsutviklinga i hele fylket, sier han.

Nedgang i 2022

I forslag til statsbudsjett for 2022 får Innlandet fylkeskommune minst 9,4 millioner kroner mindre enn forutsatt i gjeldende fylkesbudsjett.

Regjeringen foreslår en realvekst på frie inntekter for kommunesektoren på 1,6 milliarder kroner, hvorav 0,4 milliarder går til fylkeskommunene. Nivået på frie inntekter inkluderer også kompensasjon for nye oppgaver. Korrigert for de nye oppgavene er derfor den reelle nedgangen i frie inntekter større enn 9,4 millioner kroner for Innlandet.

Spille inn forbedringer

Fylkesordføreren mener det er stort potensial for forbedringer.

- Vi kaster oss nå over utkast til statsbudsjett, og vil spille inn til den nye regjeringa det vi mener kan være forbedringer, og vi skal bidra konstruktivt i arbeidet de skal gjøre for å få på plass en tilleggsproposisjon. Sammen med KS har vi invitert alle ordførerne i Innlandet for å diskutere dette torsdag morgen, slik at vi fra Innlandet kan være tydelige på hva vi forventer til et Ap/Sp-budsjett, sier han.

- For lite til veg

I forslag til statsbudsjett ligger det inne drøyt 100 millioner kroner til opprusting og fornying av vegnettet i Innlandet. I tillegg settes det av rundt 290 millioner kroner i en ny nasjonal tilskuddsordning for fylkesveg. Det er uklart hvor mye av potten som vil tilfalle Innlandet.

– Dette er for lite. Det må settes av minst 400 millioner kroner i Innlandet for å redusere forfallet på fylkesvegene innenfor en 10-årsperiode, sier Hagen.

Også når det gjelder utsettelsen av Intercity-utbyggingen er fylkesordføreren kritisk.

– Denne utsettelsen får store konsekvenser for næringslivet i Innlandet. Vi forutsetter at dobbeltspor på Intercity-strekningen følger tidligere vedtatt tidsplan; til Hamar innen 2024 og Lillehammer innen 2034.

På den positive siden får prosjektet E6 Frya – Sjoa bevilget 231,5 millioner kroner og E6 Kolomoen – Moelv får 50 millioner kroner i tilskudd til reduserte bompengetakster.

– Dette er en god start, men det må følges opp med ytterligere bevilgninger hvis ordningene skal gjøres permanente, sier fylkesordføreren.

Mindre til bredbånd

Innlandet får en nedgang i regional- og distriktsutviklingsmidler på 10 millioner kroner. Den største nedgangen er på midler til klynger og innovasjon.

Også når det gjelder midler til internasjonalt arbeid, får Innlandet en stor nedgang på 21 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 204,6 millioner til bredbåndutbygging i distriktene. Det er en nedgang på drøyt 60 millioner kroner fra fjorårets statsbudsjett. Basert på tildelingskriterier i 2021, vil Innlandet fylkeskommune få 34,2 millioner kroner, noe som er cirka 10 millioner kroner mindre enn i fjor.

– Tilgang til bredbånd i hele fylket er en forutsetning for å sikre befolkningsutvikling, tjenesteproduksjon og arbeidsplasser, derfor er bør regjeringen sette av mer penger til bredbånd, ikke mindre, sier Even Aleksander Hagen.

Flere skal fullføre

Statsbudsjettet legger opp til ytterligere tiltak for å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring. Alt i alt er det satt av 800 millioner kroner nasjonalt for at flere skal kunne fullføre videregående opplæring.

For Innlandet fylkeskommune innebærer dette at opplæringstilbudet må organiseres og innrettes mer fleksibelt og tilpasses en større målgruppe enn før.

– Positivt med fritidskort

Regjeringen foreslår å bevilge 225 millioner kroner til å starte en nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Hamar, Lillehammer og Stor-Elvdal er plukket ut til å være med i oppstarten av den nye ordningen.

– Det er positivt at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Dette må vi se opp mot øvrige satsinger vi jobber med i fylkeskommunen for å sikre at alle har tilgang på både aktivitet og opplevelser, sier fylkesordføreren.

Innenfor frivillighet og idrett er det foreslått å bevilge

  • 2,2 millioner kroner til Valdres Sommersymfoni
  • 15 millioner kroner til X Games 2022
  • 3,1 millioner kroner i driftstilskudd til Lillehammer bob- og akebane

Innenfor scenekunst foreslår regjeringen å øke driftstilskuddene til DansINN med 150 000 kroner, R.E.D. med 300 000 kroner og Fjelldansen med 100 000 kroner.

Mer til Norsk Skogmuseum

Regjeringen foreslår å bevilge 1,85 millioner kroner i tilskudd til Anno Norsk Skogmuseum. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

Statens driftstilskudd til de øvrige museene og til Skibladner opprettholdes på tilnærmet samme nivå som i fjor.

Riksantikvarens budsjett reduseres med cirka 30 millioner kroner, noe som får innvirkning på rammene for flere tilskuddsposter, bla knyttet til freda bygg og fartøyvern.

Til toppen