NHO og fylkeskommunen møtte samferdselsministeren - Innlandet fylkeskommune

NHO og fylkeskommunen møtte samferdselsministeren

Innlandets behov for gode transportløsninger i nær framtid var tema.

NHO Innlandet og Innlandet fylkeskommune møtte samferdselsminister Knut Arild Hareide i dag. Hareide inviterte fylkeskommunen og næringslivet i Innlandet til å komme med innspill til en ny, nasjonal transportplan for perioden 2022–2033.

Her er noen av dem som møtte samferdselsministeren torsdag. Fra v.: Guttorm Tysnes, NLF, Jon Kristiansen, NHO, Stein Tronsmoen, fylkespolitiker (SP), statsråd Knut Arild Hareide, fylkesordfører Even A. Hagen (AP) og fylkespolitiker Kari-Anne Jønnes (H). - Klikk for stort bildeHer er noen av dem som møtte samferdselsministeren torsdag. Fra v.: Guttorm Tysnes, NLF, Jon Kristiansen, NHO, Stein Tronsmoen, fylkespolitiker (SP), statsråd Knut Arild Hareide, fylkesordfører Even A. Hagen (AP) og fylkespolitiker Kari-Anne Jønnes (H). Stig-Øyvind Blystad  – Vi er glade for at bedriftene i Innlandet får mulighet til å presentere sitt syn på hva Staten bør prioritere av tiltak innenfor gods- og persontransport i den nye transportplanen, sier regiondirektør Jon Kristiansen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Innlandet.

 – På møtet ga vi samferdselsministeren et innblikk i de transportutfordringene og -mulighetene som næringslivet i Innlandet har. Økonomien i samfunnet er helt avhengig av at folk kommer seg på jobb, og at varer når fram til markedet, så raskt og effektivt som mulig.

Innlandet er trafikknutepunkt

 – Mange av landets viktigste veg- og jernbanestrekninger går gjennom Innlandet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

– En betydelig andel av varene som eksporteres til utlandet må også fraktes gjennom Innlandet. Samtidig har vi behov for gode, miljøvennlige transporttilbud lokalt, til fotgjengere, syklister, bilister og folk som reiser kollektivt. Det er positivt at statsråden inviterer til dialog tidlig i departementets arbeid med å lage den nye transportplanen.

Viktig å gjennomføre vedtatte planer

Fylkeskommunen og NHO hadde samme hovedbudskap, da de møtte Knut Arild Hareide: veg- og jernbaneprosjektene i Innlandet som er under planlegging, og som er omtalt i den gjeldende transportplanen, må gjennomføres.

Det betyr blant annet at Dovrebanen må bygges ut som Intercity-strekning mellom Oslo og Lillehammer, og at byggingen av ny E6 i Gudbrandsdalen må fullføres.

– Toget er ryggraden i transporttilbudet, og de planlagte Intercity-strekningene på Østlandet må fullføres innen 2034, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO.

– Tallet på avganger, reisetid og punktlighet på jernbanestrekningene må være slik at det blir attraktivt og effektivt å benytte tog.

Av nye vegprosjekt som bør komme inn i Nasjonal transportplan, er organisasjonene enige om at rv. 4 mellom Oslo og Mjøsbrua er viktigst.

Felles prioriteringer på Østlandet

Fylkeskommunen og NHO Innlandet hadde samordnet sine budskap til Hareide med sine kolleger i sør, Viken og Oslo, som også møtte samferdselsministeren torsdag.

– Dette gir oss større tyngde og gjennomslagskraft når vi legger fram våre synspunkter for Regjeringen og Stortinget, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

– Det er viktig at staten tenker på at fylkesvegene har flere funksjoner. Fylkesvegen er lokalveg som brukes daglig av mange innbyggere, men den er også ofte omkjøringsveg for riksvegene ved ulykker eller vegarbeid. Staten må bevilge mer penger til vedlikehold av fylkesvegene.

Til toppen