Krisepakke fra fylkeskommunen - Innlandet fylkeskommune

Krisepakke fra fylkeskommunen

Innlandet fylkeskommune lanserer nå en krisepakke for næringslivet. – Nå må alle bidra som best de kan, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen. - Klikk for stort bildeI hele organisasjonen blir det nå sett på hvordan man kan frigjøre midler og få disse raskt i omløp for å strekke ut en hånd til et kriserammet næringsliv.

- Vi har allerede gjort mye, og rigger oss nå for ytterligere innsats. Samtidig er det viktig at nasjonale myndigheter gjør oss i stand til å bidra enda sterkere. Vi trenger nasjonale særbevilgninger for å redde de deler av næringslivet som er mest utsatt, poengterer Hagen.

Totalt dreier det seg om ei betydelig pakke for et kriserammet næringsliv. Denne kommer i tillegg til tiltak som allerede er gjennomført.

- Vi må alle bidra til å lindre smertene næringslivet kjenner på nå. Samtidig må vi sørge for muskler til den dagen vi kommer tilbake til en mer normalisert situasjon, mener han.

Næring

Mange aktører innen næringslivet ser svart på situasjonen, spesielt om dagens unntakstilstand drar ut i uker og måneder. Mange har allerede vært nødt til å permittere deler av eller hele arbeidsstokken, og flere vil komme i samme situasjon med langvarig stengte dører eller oppdrag som uteblir. Til tross for statlige krisepakker går det mot mange konkurser.

- Vi følger situasjonen til næringslivet nøye. Vi skal holde oppe aktiviteten på egne prosjekter, og vi vurderer også om vi har prosjekter som kan framskyndes, lover Hagen.

Fylkeskommunen går inn med 40 millioner kroner som krisetiltak rettet mot næringslivet (se vedlagt tiltaksliste) – forutsatt godkjennelse i fylkesutvalget 31. mars.

Det samme gjelder for vedlikeholdsarbeid knyttet til fylkeskommunens egne bygg. Det er identifisert tiltak for vel 20 millioner kroner, og som kan iverksettes relativt raskt.

Samferdsel

Fylkeskommunen har allerede vedtatt 100 millioner kroner ekstra til investeringer/oppgraderinger på fylkesvegene. Samferdselsavdelingen er allerede i prosess med å knytte til seg entreprenører for å gjennomføre tiltakene disse midlene skal brukes til.

Vedlikeholdsoppgavene på fylkesvegnettet står i kø, etterslepet er beregnet til minst 3,7 milliarder kroner, og man kan raskt igangsette ikke-planlagt arbeid dersom det kommer statlige krisepakker til dette formålet.

- Vi har flere tusen kilometer med veg rundt omkring i hele Innlandet hvor vi kan lyse ut kontrakter på reetablering av grøfter og skifte av stikkrenner på kort varsel, sier Hagen.

Dersom staten kommer opp med en krisepakke på dette området, kan midlene settes i omløp umiddelbart.

Videregående opplæring

På området videregående opplæring er det ikke snakk om å stille midler til disposisjon, men det arbeides med både strakstiltak og tiltak for når situasjonen stabiliserer seg.

Det gjelder tiltak som vil understøtte og bidra til å lette situasjonen for lærlingene, for eksempel for lærlinger som ikke får avviklet fag- eller svenneprøven eller tverrfaglig eksamen til våren og lærlinger mister læreplassen og får utdanningsløpet avbrutt eller utsatt. Det blir også sett på hvordan man kan stimulere til å holde tallet på antall læreplasser oppe.

- Vi må kunne strekke oss langt for å finne fleksible løsninger, sier Even Aleksander Hagen.

Videre ses det på tiltak knyttet til voksnes læring, samt hvordan man kan utnytte styrkene til Fagskolen Innlandet. Om fagskolen klarer å bygge opp kapasitet, så kan den tilby en rekke ulike modeller for etter- og videreutdanning.

Innspill til nasjonale myndigheter

Innlandet fylkeskommune har også spilt inn behov for nye tiltak til nasjonale myndigheter. Her pekes det spesielt på utfordringene reiselivet står overfor, hvor næringen nå ser ut til å miste høysesongen. 

Fylkeskommunen ber om omstillingsmidler til bruk i kommunene: 

- Krisesituasjonen vil ikke bare få konsekvenser for næringslivet, men for lokalsamfunn. Fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler har mange gode arenaer sammen med kommunene. Fylkeskommunene kan målrette virkemiddelbruken ut fra lokale behov, både for å ivareta næringslivet og lokalsamfunnene, heter det blant annet i innspillet som er oversendt stortingsrepresentantene fra Oppland og Hedmark.

I brevet vises det til at også fylkeskommunen nå taper store penger. Et samlet inntektsbortfall knyttet til kollektivtransport og tannhelsetjenesten ligger i størrelsesorden 30 millioner kroner i måneden inntil normal drift kan gjenopptas.

Vedlegg:

Til toppen