Handlingsplan for psykisk helse - Innlandet fylkeskommune

Handlingsplan for psykisk helse

Det er tidligere satt av 10 millioner til satsing på psykiske helse. Nå skal pengene brukes til ungdommens beste.

To silhuetter av ansikter mot hverandre - Klikk for stort bilde Mostphotos Handlingsplan for psykisk helse – faglig veiledning og langsiktige strategier, ble behandlet av fylkestinget torsdag 17. juni.

Stor uro

Bekymringen for ungdommens psykiske helse har vært tatt opp i fylkestinget mange ganger, og uroen har vært økende gjennom den lange perioden med isolasjon som følge av koronaepidemien.

Fylkestinget ba i desember 2019 om en slik handlingsplan, som skulle bygge på den tidligere handlingsplanen mot selvmord fra Oppland fylkeskommune.

I april satte fylkestinget av 10 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk til oppfølging av planen som nå ble vedtatt. I tillegg er det innarbeidet 2 millioner kroner i fylkesbudsjettet.

Fire hovedpilarer

Ifølge Helsedirektoratet har mellom 15 og 20 prosent av barn og unge i Norge til enhver tid nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Der andelen av den voksne befolkningen med psykiske lidelser ser ut til å være stabil, er det en økende trend for barn og unge.

Det har også vært en økning i selvrapporterte psykiske plager de siste årene, hvor tre av ti ungdommer rapporterer å være ganske mye eller veldig mye plaget av negative tanker og stress. Man antar altså at dagens barn og unge opplever mer stress i hverdagen enn tidligere generasjoner.

Handlingsplanen for psykisk helse har fire hovedpilarer, som skal bidra til en rask og samlet innsats for at flere skal trives i og fullføre videregående opplæring i Innlandet:

  • Digital plattform for veiledning i temaer innenfor psykisk helse
  • Kompetanseheving
  • Forebygging og arbeid med folkehelse og livsmestring
  • Tiltak overfor ungdom i Innlandet

En nærmere plan for bruken av de avsatte midlene skal behandles av hovedutvalg for utdanning i løpet av høsten.

Vår viktigste kamp

Under fylkestingets behandling var politikerne samstemte om at dette er en viktig satsing. De var godt fornøyde med arbeidet som er gjort.

Mari Gjestvang (Sp), leder for hovedutvalg av utdanning, omtalte det som en utrolig viktig satsing:

- Det er dessverre en kjensgjerning at mange unge sliter med psykiske vansker. Psykisk uhelse gjør at den enkelte ikke får realisert sitt lærings- eller mestringspotensial. Planen er et godt utgangspunkt for en solid innsats for å møte krevende utfordringer blant mange av våre unge, sa hun.

- Å ta den psykiske helsen på alvor og sikre et fellesskap for de son trenger hjelp, er vår viktigste kamp. Ungdom sliter, og de trenger sårt til tiltak. Derfor er jeg stolt i dag, supplerte Ingrid Tønseth Myhr (Ap), og mente handlingsplanen er god og vil være et viktig verktøy i arbeidet.

Rune Øygarden (H) var opptatt av situasjonen mange gutter er i:

- Gutter er overrepresentert med tanke på selvmord, rus, kriminalitet og frafall i den videregående skolen. Jeg håper vi kan ha et spesielt øye til guttene som sliter i Innlandet.

Flere pekte også på den viktige rollen til helserådgiverne ved de videregående skolene – helserådgiverfunksjonen kommer opp som en egen sak i løpet av høsten.

Les mer i sakspapirene PS 49/2021

Til toppen