Fylkeskommunen anbefaler vestlig togtrasé gjennom Hamar - Innlandet fylkeskommune

Fylkeskommunen anbefaler vestlig togtrasé gjennom Hamar

Sentral plassering av jernbanestasjonen med nærhet til arbeidsplasser, boliger og servicefunksjoner, trekkes fram som viktige punkter i vurderingen.

Klikk for stort bilde Gaute Moen Kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar er lagt ut på høring. Innlandet fylkeskommune anbefaler i sitt høringsinnspill at alternativ vest legges til grunn for videre planlegging av dobbeltspor gjennom Hamar.

Ingen innsigelse til øst

Hva som skal være Innlandet fylkeskommunes høringsinnspill til kommunedelplanen, ble bestemt av de 15 politikerne i fylkesutvalget tirsdag.

Stein Tronsmoen (Sp) presenterte et alternativt forslag på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget var basert på fylkesrådmannens forslag til vedtak.

- Vi har tatt ut innsigelse mot øst og lagt inn elektrifisering av Røros- og Solørbanen, sa Tronsmoen.

I fylkesrådmannens forslag lå det inne en innsigelse til alternativ øst. Ap og Sp ønsker ikke å fremme innsigelse, men vil likevel fraråde alternativ øst.

En av grunnene til dette, er at de frykter det blir mindre attraktivt å pendle med tog hvis jernbanestasjonen er ved Vikingskipet på grunn av behovet for lokal transport til og fra stasjonen.

Dessuten mener de at å velge alternativ øst fører til manglende måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger om kompakt by, redusert transportbehov, jordvern, styrke klima- og miljøvennlige transportformer og knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen.

Ønsker lite synlig kulvert

I tillegg til å legge vekt på betydningen av jernbanestasjonens sentrale plassering, understreker Ap og Sp i sitt forslag at alternativ vest vil styrke nødvendig framdrift av dobbeltspor til Lillehammer innen 2034.

Det er en forutsetning at jernbanen gjennom Hamar skaper så liten barriere mellom byen og Mjøsa som mulig. Dessuten bør kulverten være så lite synlig som mulig og ha god arkitektonisk utforming i synlige deler, står det i forslaget.

Ap og Sp opprettholder i sitt forslag innsigelsen til alternativ vest med bebyggbart lokk over og rundt kulverten. Dette fordi de ikke ønsker utbygging på disse arealene.

H, FrP og KrF ønsker øst

Alle partiene i fylkesutvalget ga uttrykk for at både alternativ vest og øst er mye bedre etter at Bane Nor gjennomførte en ny utredning av alternativene.

- Når vi har konkludert med at begge alternativene er spiselige, er det rart at vi ikke kan konkludere med at det som blir vedtatt i Hamar kommunestyre blir tungen på vektskåla, sa Rune Øygarden (H).

Høyre, FrP og KrF la fram et annet alternativt forslag der alternativ øst c anbefales. Begrunnelsen var blant annet at en østlig trasé vil frigjøre store områder på dagens jernbaneområde, det vil gi mulighet til å utvikle en ny bydel og Hamar sentrum vil ha uhindret tilgang til Mjøsa.

Det alternative forslaget til Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble vedtatt med 11 stemmer. Høyre, FrP og KrF stemte imot med sine 4 stemmer.

Mer om valg av togtrasé i sakspapirene sak 20/20

Her er høringsinnspillet slik det ble vedtatt:

1. InterCity-utbyggingen er av stor nasjonal betydning, og er et av Norges viktigste samferdselsprosjekt. Utbyggingen knytter sammen og øker kapasiteten på regionale, nasjonale og internasjonale korridorer, og vil danne grunnlaget for et effektivt transportsystem for reisende. Dobbeltsporet vil redusere reisetiden, bedre punktligheten og øke kapasiteten. Kapasitetsøkningen vil også gi bedre vilkår for godstransporten. InterCity-utbyggingen vil styrke målsettingen om å utvikle Mjøsbyen som en felles bo- og arbeidsregion, og knytte hele Innlandet tettere sammen.

2. Fylkesutvalget merker seg positivt at planforslaget nå er vesentlig forbedret i alle traséalternativene, og inneholder en framtidsrettet tilkobling til Rørosbanen gjennom en tilsving som gjør det mulig å kjøre tog gjennom Østerdalen fra begge retninger på Dovrebanen uten å vende på Hamar stasjon. Fylkesutvalget vil videre påpeke at, uavhengig av trasevalget, må det tilrettelegges for en raskest mulig elektrifisering av Røros og Solørbanen for å oppnå en effektiv, fleksibel og positiv miljømessig avvikling av gods- og persontrafikken mellom sør og nord.

3. Fylkesutvalget anbefaler at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. Vest vurderes å ha høyest måloppnåelse. Fylkesutvalget vil spesielt vektlegge hensynet til god måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger, sentral stasjonsplassering med nærhet til arbeidsplasser, boliger, servicefunksjoner, utdannings- og kulturinstitusjoner mv.

Alternativ Vest vil styrke nødvendig framdrift knyttet til fremføring av Intercity til Lillehammer og Dovrebanen videre nordover innen 2034. I tillegg vil bevaring og bruk av dagens jernbanestasjon styrke Hamar som jernbanebyen i landet.

4. Fylkesutvalget forutsetter at hensynet til minst mulig barrierevirkning legges til grunn for jernbanetiltaket i Vest-alternativet. Planforslaget bør sikre tilbakeføring av opprinnelig strandlinje i størst mulig grad. Nødvendig avtrykk av kulverten bør gjøres så liten som mulig både høydemessig og i utstrekning, ha god arkitektonisk utforming i synlige deler og tilrettelegges for ferdsel og opphold. Det bør ikke etableres et nytt landområde foran byen, i form av masseoppfylling over og langs med kulverten. Fylkesutvalget legger vekt på størst mulig vannspeil i Hamarbukta, og at det for vest-alternativet etableres en løsning slik at det alltid vil være vann av en viss høyde i vannspeilet.

5. Etter fylkesutvalgets vurdering vil en stasjonsplassering ved Vikingskipet svekke koblingene mellom Mjøsregionen og Osloregionen og gjøre det mindre attraktivt å pendle med tog inn til Hamar. Dette som følge av større avstand til viktige sentrumsfunksjoner og arbeidsplasser, samt lengre reisetid og økte kostnader for den reisende som følge av behovet for lokal kollektivtransport til/fra stasjonen. Alternativ Øst kan svekke regionens målsettinger knyttet til utvikling av en mer attraktiv region gjennom å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og skape et mer konkurransedyktig transporttilbud.

6. Planforslaget framstår ikke entydig. Fylkesutvalget forutsetter at underliggende plankart ikke er en del av foreliggende planforslag.

7. Fylkesutvalget forutsetter at i planforslaget alternativ Øst A og C på dette plannivået ikke skal legges til rette for utbygging mot sjøfronten utenfor eldre bystruktur i henhold til byplanen fra 1848.

8. Fylkesutvalget forutsetter at kulvertløsningens konstruksjoner ikke bygges høyere enn det dimensjonerende flomhøyde tilsier. Høyden som nå er fastlagt i kommunedelplanen kan ikke heves i neste plannivå. Bestemmelse punkt 1.2.2 § 2-1 må endres på dette punktet.

9. En eventuell optimalisering av kulvertløsningen som innebærer flytting av tiltak og inngrep østover må ikke komme i konflikt med det forskriftsfredete anlegget ved jernbaneverkstedet. Fylkesutvalget er bekymret for nærføringen til Ringstallen, og forutsetter at planene ikke innebærer behov for rivning av hele eller deler av den fredete bygningen.

10. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma 2016-2021, må tas inn i planbeskrivelsens kap. 2.4. Det må foretas en vurdering av vannforskriftens §12, om nye inngrep. Det bør tas inn vurderinger av påvirkning på vannkvalitet, særlig i Hamarbukta og Koigenområdet, som underlagsdokument til kommunedelplanen. Eventuelt må dette legges særlig vekt på i prosessen med reguleringsplan.

11. Fylkesutvalget forutsetter fortsatt tett dialog mellom partene i forkant av endelig planvedtak, spesielt knyttet til formulering av bestemmelser og retningslinjer.

12. Fylkesutvalget forutsetter at det i planforslag alternativ Vest på dette plannivået, ikke skal legges til rette for utbygging på arealene over og rundt kulvert. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til alternativ Vest, variant med bebyggbart lokk over kulvert.

13. Alternativ Øst vil medføre økte drifts- og investeringskostnader for busstransport og tilførselsveger for gange og sykkel. Det er etter fylkesutvalgets vurdering store usikkerheter knyttet til de økte kostnadene. Fylkesutvalget fraråder alternativ Øst på grunn av manglende måloppnåelse av nasjonale og regionale målsettinger om kompakt by, redusert transportbehov, jordvern, styrke klima- og miljøvennlige transportformer og knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen. I tillegg vil dette følge til stengning av Stangevegen og lange perioder med dårlig framkommelighet og omlegging av sentrale innfartsveger.

Til toppen