Fredning av Breie gård i Etnedal - Innlandet fylkeskommune

Fredning av Breie gård i Etnedal

Forslag til fredning for Breie gård og kraftverk i Etnedal kommune er lagt ut til høring fram til 1. mai 2020. 

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet forslag om fredning av Breie gnr./bnr. 136/1, 136/11 og 139/1 i Etnedal kommune, med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 og § 19, jf. § 22.

Breie gård.  - Klikk for stort bildeBreie gård. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv. Forslaget om fredning etter § 15 omfatter disse bygningenes eksteriør og interiør: To våningshus, stabbur, utedo, låve, saghus og kraftverk. Forslag om fredning etter § 19 omfatter tunet på Breie, og områder for tidligere inntaksveit, dam og rørgate ved kraftverket, som vist i kart.

Skoggård med stor tidsdybde

Breie er en god representant som skoggård i innlandet og har både skog- og jordarealer. Bygningene viser endringer i stil og byggeskikk gjennom et spenn på to hundre år, og representerer de fleste av funksjonene gården har hatt.

Gamlebygningen har tydelige stiltrekk fra sveitserperioden, men selve bygningen er eldre. Det nyere våningshuset, «Gulbygningen» er fra 1925, og ble oppført i gjennomført jugendstil. Tunet omkranses av et stabbur med trekk fra 1700-tallet, låvebygning og en utedo, som alle har sine særtrekk og arkitektoniske kvaliteter.

Gården ble fra midten av 1900-tallet drevet fra bureisingsbruket Breidal som ligger på nedsiden av Breie. Breie var da ikke i ordinær drift og bruk, og bygningene fikk stå urørte med sine særegne uttrykk fra de ulike epokene. Breie fremstår derfor i dag som et anlegg med høy grad av autentisitet.

Gamlebygningen. - Klikk for stort bildeGamlebygningen. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Gulbygningen (hovedbygningen).   - Klikk for stort bildeGulbygningen (hovedbygningen). Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Flere gårdssager

Nord og vest for tunet ligger to saghus. Den eldste intakte gårdssaga ble oppført på midten av 1900-tallet, og er omfattet av fredningsforslaget. Det er spor etter en eldre gårdssag bakenfor denne. På 1970-80-tallet ble det oppført en ny gårdssag beliggende på nedsiden av gården. Antallet gårdssager på gården viser hvor viktig skognæringen har vært som ressurs.

Eget kraftverk

Breie har også et eget elektrisitetsverk; Breie lysverk, som stod ferdig i 1921-22. Kraftverket var i drift til 1957, og har fremdeles inventaret og interiøret intakt. Til anlegget hører veit, dam og fall som også ligger innenfor fredningsområdet.

Den tekniske utviklingen i både kraftverk og sagbruk vurderes til å være en vesentlig del av historien til Breie. Gården var selvforsynt med egen strøm, og forsynte også resten av grenda i pionertiden til vannkraftverkene. 

Frist 1. mai 

Frist for merknader til fredningsforslaget er 1. mai 2020. 

Utedo med dører i rokokkostil.  - Klikk for stort bildeUtedo med dører i rokokkostil. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Detalj fra Breie gård.  - Klikk for stort bildeDetalj fra Breie gård. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Mer informasjon og kart

Til toppen