Folk i hele fylket - Innlandet fylkeskommune

Folk i hele fylket

Fylkesutvalget ønsker å opprettholde et spredt bosettingsmønster og sørge for tjenester i hele Innlandet.

Tolga kommune er i sentralitetsklasse 6. - Klikk for stort bildeTolga kommune er i sentralitetsklasse 6. Innlandet fylkeskommune, Idrett Det er tilbakemeldingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet på en rapport om hvilke konsekvenser det har for distriktene å få flere eldre innbyggere og færre i yrkesaktiv alder.

Distriktsdemografiutvalget (også kalt Norman-utvalget) kommer også med forslag til hva vi kan gjøre for å motvirke disse demografiutfordringene.

Ap og Sp hadde fylt ut innstillingen til fylkeskommunedirektøren med en rekke tillegg og justeringer i sitt forslag til vedtak.

- I hovedsak støtter vi de forslagene som er foreslått. Det vi legger vekt på, er jo at vi trenger en kraft for å skape en motkraft til de sentraliseringstrendene vi har sett, sa Aud Hove (Sp) da hun la fram forslaget på vegne av de to partiene.

Bolig

Ap og Sp er opptatt av å sikre at det finnes egnede boliger, spesielt i de mest grisgrendte kommunene, fordi boligmangel gir store utfordringer både for privatpersoner og næringslivet. De vil blant annet at Husbanken må få en tydeligere distriktsprofil, slik at boligmarkedene i distriktene vil fungere bedre.

Jobb

Arbeidsplasser er en viktig forutsetning for å beholde og få nye innbyggere. Derfor mener Ap og Sp at det er viktig å løfte næringer som landbruk, reiseliv og grønn industri. Det er behov for økte rammer til kommuner og fylkeskommuner med ordninger rettet mot distriktene for å løfte disse næringene.

Bredbånd

Vi må ha en nasjonal plan for å nå målet om full bredbåndsdekning de nærmeste årene. Tilknytning til bredbånd med høy hastighet må bli et statlig ansvar og en rettighet på lik linje med strøm. Dette er viktig for å kunne opprettholde et spredt bosettingsmønster og ivareta tjenester i hele Innlandet.

Veg

Satsing på veg og jernbane er positivt fordi det gjør det lettere å bo i utkanten og pendle til jobb. Utfordringen er bompenger, som gjør at det for mange blir kostbart å bruke vegen. Derfor bør vi se på andre alternativer til å finansiere vegutbygging, mener Ap og Sp.

De er også opptatt av at vi også må bygge ut ladeinfrastrukturen og hydrogenstasjoner i hele landet. På den måten kan innbyggerne i distriktene også være med på den grønne omstillingen.

Utdanning

Det er viktig å ha god tilgang til videregående og høyere utdanning i distriktene. Ap og Sp er også opptatt av å opprettholde en god tilbudsstruktur i videregående opplæring, selv om det blir færre ungdommer mellom 16 og 19 år i vårt fylke.

Satsing på høyere utdanning i distriktene må følges opp med etablering av kompetansearbeidsplasser, både i offentlig og privat virksomhet. For å sikre god tilgang på viktig kompetanse, som leger og tannleger, kan det for eksempel være aktuelt å ettergi studielån, foreslår Ap og Sp.

Pilotprosjekt

Ap og Sp foreslår også at Innlandet fylkeskommune skal bli en pilot for å desentralisere og opprette stillinger i distriktsregionene innenfor regionalutvikling og samfunnsplanlegging. På den måten vil fylkeskommunene være mer til stede ute i distriktene, samtidig som fylkeskommunen kommer tettere på utfordringer man må ta tak i og muligheter man kan bygge videre på.

Ap og Sp foreslår at piloten omfatter Valdres, Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal med de minst sentrale kommunene (sentralitetsklasse 5 og 6).

Førerkort for 16-åringer

Også FrP og Høyre fremmet tilleggsforslag til fylkeskommunedirektørens innstilling. Blant annet ønsker de at Innlandet skal delta i forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer i distriktene.

- Kollektivtilbudet er dårlig i distriktene. Ungdommene blir sittende hjemme, og det blir lite attraktivt for ungdom å bli værende i bygda, sa Truls Gihlemoen (FrP) da han la fram forslaget på vegne av de to partiene.

Bjørnar Tollan Jordet (SV) kommenterte at ungdommen i Fjellregionen har gitt klare tilbakemeldinger om at de heller vil ha bedre kollektivtilbud enn prøveprosjekt med førerkort for 16-åringer.

Politisk behandling

Forslaget fra Ap og Sp fikk 12 stemmer og ble vedtatt som Innlandet fylkeskommunes høringsinnspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet på rapporten til distriktsdemografiutvalget.

Les mer i sakspapirene (PS 32/2021)

Til toppen