Fart, miljø og trafikksikkerhet

Politikerne i fylkesutvalget er ikke helt enige i hva som er viktigst når E6 skal bygges ut fra Roterud til Storhove.

Kartutsnitt over den nye vegen - Klikk for stort bilde Nye Veier Fylkesutvalget vedtok tirsdag høringssvar om reguleringsplaner knyttet til utbygging av E6 gjennom Gjøvik og Lillehammer kommuner.

- Dette er en viktig utviklingssak for hele Innlandet, sa Truls Gihlemoen (FrP).

Han la fram et endringsforslag på vegne av FrP og Høyre og startet debatten som viste at partiene ikke var helt enige i alle aspektene av denne omfattende reguleringssaken.

FrP og Høyre var blant annet opptatt av at det som blir gamle E6 i Lillehammer kommune når den nye motorvegen er på plass, skal oppleves som en effektiv transportåre inn til byen. Dermed ønsker de ikke noen fartsdempende tiltak på denne strekningen.

Naturreservat

MDG og SV var opptatt av å bevare Lågendeltaet naturreservat.

- Vil fylkesutvalget anerkjenne at vi trenger å skåne Lågendeltaet naturreservat? Slik vi ser det, er det et alternativ som raserer et sårbart habitat ytterligere som ligger på bordet og et annet alternativt som knapt er omtalt der man kan ta en fot i bakken og utvikle E6 i en forsvarlig takt, sa Johannes Wahl Gran (MDG).

I sitt alternative forslag foreslo de i all hovedsak at E6 bygges ut fram til Vingnes og deretter følger dagens trasé.

Trafikksikkerhet

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet et tilleggsforslag der de blant annet vektla trafikksikkerhet.

- Vegutbygging er mer enn å komme raskest mulig fra A til B. Innlandet og landet trenger en god og sikker E6, sa Aud Hove (Sp) da hun la fram forslaget.

- Trafikksikkerheten må være ledestjernen ved utbygging, både under og etterpå, ikke at det nødvendigvis skal gå raskest mulig på vegene, supplerte Mona Stormoen (Ap).

Votering

Det var administrasjonens innstilling som ble vedtatt i begge sakene som omhandlet reguleringsplanene for E6 Roterud – Storhove og avlastet E6 Lillehammer kommune.

Tilleggforslaget fra Ap og Sp om trafikksikkerhet, ble vedtatt i begge sakene.

Gang- og sykkelveg

Dessuten vedtok flertallet i fylkesutvalget et tilleggsforslag fra Ap og Sp til saken om reguleringsplan for Gjøvik kommune. Det innebærer at fylkesutvalget fremmer innsigelse til et punkt i planbestemmelsene i kommunen som de mener er for vag.

De foreslår at kommunen presiserer at gang- og sykkelveg langs fylkesveg 2538 skal etableres før ny E6 tas i bruk, ikke bare en formulering om trafikksikkerhetstiltak.

Flere innsigelser

Fylkesutvalget fremmer innsigelser til planforslagene på flere punkter i høringssvaret sitt.

Blant annet fremmer de innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull utredning av de trafikale virkningene for sidevegsnettet.

Dette handler blant annet om at fylkesutvalget ønsker mer helhetlige vurderinger av hvor mye trafikk det vil bli på sidevegnettet som følge av bom på E6. Dessuten handler det om at gående og syklende skal ha et sammenhengende tilbud på hele strekningen Roterud – Storhove, også i anleggsfasen.

Høyre og FrP stemte imot alle punkter som omhandler innsigelser, men ble i mindretall.

Kartutsnitt over den nye vegen - Klikk for stort bilde Nye Veier

E6 Roterud - Storhove

E6 skal bygges ut mellom Roterud i Gjøvik kommune og Storhove i Lillehammer kommune. Strekningen er på 23 kilometer. Prosjektet skal utvide E6 til firefelts motorveg med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

  • Mellom Roterud og Øyresvika blir eksisterende E6 utvidet fra tofelts til firefelts motorveg.
  • Fra Øyresvika skal E6 gå i tunnel nordover mot Trosset.
  • Fra Trosset krysser E6 Gudbrandsdalslågen med bru nordøstover mot Våløya og Hovermoen. Fylkesutvalget støtter forslaget om betongkassebru der veglinjen ligger cirka 15 meter over høyeste regulert vannstand. Dette gir mindre konsekvens for naturreservatet Lågendeltaet både i anleggs- og driftsfasen enn alternativt planforslag.
  • Fra Hovemoen fortsetter vegen nordover og kobles mot ny E6 på Storhove.

Sakspapirene

Reguleringsplaner for E6 Roterud - Storhove og avlastet E6, Lillehammer kommune (PS 105/2021)

Reguleringsplan E6 Roterud - Storhove, Gjøvik kommune (PS 106/2021)

Til toppen