En million til kulturarv og verdiskaping - Innlandet fylkeskommune

En million til kulturarv og verdiskaping

Riksantikvaren har gitt 1 million til Innlandets satsing på kulturarv og verdiskaping. 

Tre prosjekter i Innlandet

Midlene skal brukes i tre prosjekter på Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Et av målene med prosjektene er å få mer kunnskap om hva det er med kulturarven som mobiliserer til handling og samarbeid. Innlandet fylkeskommune ønsker å bidra til denne utviklingen, både som samarbeidsaktør og rådgiver.    

Felles for prosjektene er at de alle har en målsetning om å skape fellesskapsverdier. Det betyr å bruke kulturarv til å utvikle samhold, mobilisering og kanskje til og med bryte opp gamle skillelinjer både i lokalsamfunn og på tvers av fagområder.

Grøna gamle skysstasjon på Toten. - Klikk for stort bildeGrøna gamle skysstasjon på Toten. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Inkluderingsarbeid viktig for Innlandet

Prosjektene er i tråd med Stortingets nye nasjonale mål for kulturarvsfeltet. De nye målene bygger på en vending i kulturminnevernet, der kulturminnene, -miljøene og -landskapenes betydning for samfunnet blir enda sterkere vektet enn før. Et sentralt mål er også at alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.

– Tilskuddet fra Riksantikvaren viser at vi treffer godt med satsingene våre, sier Kjerstin Lundgård (AP), leder av utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune. Fellesverdier, samhold og mobilisering er sentralt i den fylkeskommunale virksomheten, blant annet i inkluderingsarbeidet, forteller Kjerstin Lundgård videre. 

Her er de tre prosjektene i Innlandet som Riksantikvaren har støttet med verdiskapingsmidler:

Skolmen bru, Nordre Land

Rekonstruksjon av Skolmen bru er en del av et stort lokalsamfunnsprosjekt i Nordre Land kommune. Rekonstruksjonen skal gjennomføres etter tradisjonelle byggemåter og skal være en undervisningsarena for håndverkere.

Brukarene til gamle Skolmen bru.  - Klikk for stort bildeBrukarene til gamle Skolmen bru. Dokkajuvet Natur og Kulturområde på facebook.

Prosjektet har en sterk og bred lokal forankring. Lokale ressurspersoner har mobilisert den gamle skolekretsen til felles arbeid gjennom å aktivere kulturhistorien, og har også hatt bistand fra Dokkadeltaet våtmarkssenter. 

Brua vil igjen binde sammen de to grendene Brudalen og Skolmen. Bruprosjektet er isolert sett et rekonstruksjonsprosjekt etter tradisjonelle byggemåter, men bruforbindelsen vil gjenåpne «glemte» områder og forbindelser i denne delen av Nordre Land.

Prosjektet er lokalt initiert og har funnet en svært god balanse mellom lokalsamfunnsutvikling, kulturmiljøverdier og naturverdier. Fylkesmannen har vært godt involvert i prosjektet gjennom prosessen med etablering av naturreservat, og det er gjort en grenseoppgang mellom bruk, tilrettelegging, kulturhistoriske verdier og naturverdier.

Prosjektet har allerede i prosjekteringsfasen lagt et godt grunnlag for framdrift gjennom å avklare bruken av området i samband med verneprosessen.

Lokal mobilisering og fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle

For fylkeskommunen er prosjektet viktig på mange områder. Det er et undervisningsprosjekt i tradisjonell brubygging. Det er også et svært viktig eksempel på hvordan lokalsamfunn mobiliserer til innsats gjennom aktiv bruk av kulturhistorien.

Som samfunnsutvikler skal fylkeskommunen bidra til at krafta som ligger i denne mobiliseringa opprettholdes. Samtidig har fylkeskommunen en viktig rådgivende rolle i prosjektet, og ser at samarbeid med eksempelvis Fylkesmannen og Dokkadeltaet våtmarkssenter blir en viktig arena for felles interesser om miljøverdier.

Granum gård – krigsminne tyskerbunker, Søndre Land

Granum gård og pensjonat bærer med seg en sjeldent fortalt krigshistorie som bryter med tradisjonelle «oss»- og «dem»-framstillinger av krigen. Under krigen ble stedet tatt av tyskerne og det ble bygd både observasjonstårn og bunkersanlegg.

Samtidig forteller Granum om hvordan mennesker kan respektere hverandre og skape former for fellesskap på tvers av ideologier og fiendebilder. 

Granum gård i Søndre Land har flott utsikt mot Randsfjorden.  - Klikk for stort bildeGranum gård i Søndre Land har flott utsikt mot Randsfjorden. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Arena for refleksjon over vanskelig kulturarv

Fylkeskommunen ønsker å bidra til at krigsminnene bevares og settes i stand. Fylkeskommunen ønsker også å støtte opp under arbeidet med hvordan kulturmiljø og historie kan skape arenaer for refleksjon og undring over vanskelige etiske problemstillinger.

Granum gård er et prioritert kulturminne i Søndre Land kommunes kulturminneplan. Pensjonatet er også en case i fylkeskommunens klimaprosjekt Bevar bygg – bevar klima.

Tysk bunkersanlegg fra 2. verdenskrig ved Granum gård. Bunkersanlegget skal restaureres.  - Klikk for stort bildeTysk bunkersanlegg fra 2. verdenskrig ved Granum gård. Bunkersanlegget skal restaureres. Innlandet fylkeskommune, Kulturarv.

Grøna, Østre Toten

Istandsettingen pågår på Grøna skysstasjon. - Klikk for stort bildeIstandsettingen pågår på Grøna skysstasjon. Innlandet fylkeskommune, Irene Skauen Sandodden. Grøna er et kulturmiljø der den gamle skysstasjonen, kongevegen og Skjærenbrua er viktige historiske element i et levende gårdsmiljø.

Istandsettings- og rekonstruksjonsarbeidene på Grøna har pågått over mange år. Eieren har investert store beløp og svært mye egeninnsats.

Med de fysiske istandsettingene er miljøet nært komplett, og fylkeskommunen ønsker å være delaktig i utviklingen av aktivitetene ved stedet. 

Håndverkernettverk videreutvikles

For Kulturarvseksjonen er det vesentlig å ivareta og videreutvikle håndverkernettverket som er etablert gjennom flere år med istandsettingsarbeid.

Fire av bygningene på Grøna er en del av fylkeskommunens klimaprosjekt Bevar bygg – bevar klima. 

Til toppen