Dialog om bruk av 1,9 milliarder vegkroner - Innlandet fylkeskommune

Dialog om bruk av 1,9 milliarder vegkroner

Snart har alle regionene i fylket blitt presentert for forslaget til handlingsplan for fylkesvegene i 2022-2025.

Prosjektleder Hilde B. Bye har snart møtt alle regionene i Innlandet og presentert forslaget til handlingsprogram for fylkesvegene fra 2022 til 2025. - Klikk for stort bildeProsjektleder Hilde B. Bye har snart møtt alle regionene i Innlandet og presentert forslaget til handlingsprogram for fylkesvegene fra 2022 til 2025. Ingrid Øvsteng Prosjektleder Hilde Bye er i ferd med å fullføre en runde med digitale møter med alle de ti regionene i Innlandet.

På møtene får politikere og administrasjon vite mer om hvordan fylkeskommunen har tenkt å bruke rundt 1,9 milliarder i investeringsmidler i den første vegplanperioden etter at Hedmark og Oppland ble slått sammen.

Høring fram til 22. mai

Deltakerne får anledning til å stille spørsmål om handlingsprogrammet og gjøre avklaringer, før de sender høringsuttalelser til fylkeskommunen. Høringsfristen er 22. mai.

Etter dette skal prosjektgruppa sammenfatte uttalelsene og legge fram et endelig forslag til handlingsprogram i oktober.

Handlingsprogrammet skal gjelde i fire år fra 1. januar 2022 og gi føringer for investeringene de første to årene etterpå, altså fra 2025 til 2027.

Ønsker om flere prosjekt

På de fleste møtene med regionene er også samferdselssjef Aud M. Riseng og seksjonssjef Hanne Finstad med. Prosjektleder Hilde Bye forteller at samferdselsavdelingen har stor nytte av dialogen med kommuner, regioner og næringsliv.

- Vi får mange positive tilbakemeldinger, selv om alle savner noen av prosjektene de synes er viktige i sin region. Noen kommuner tar opp spesielle behov for opprusting av fylkesvegene og flere gang- og sykkeltiltak, fordi de har byer med mye trafikk. Andre viser til et stort antall hytter i kommunen, og dermed flere deltidsinnbyggere, sier Hilde Bye.

Stort forfall på fylkesvegene

Alle kommunene er opptatt av at fylkesvegene har forfalt kraftig etter mange år med knappe vedlikeholdsmidler. Nøkterne beregninger viser at det vil koste ca. 4,4 milliarder å ta igjen forfallet på de nesten 7000 kilometerne med fylkesveg i Innlandet.

- Det er også mange som ønsker seg flere gang- og sykkelveger i distriktene, sier Hilde Bye.

- Noen er opptatt av rassikring, som ikke lenger er et område som får øremerkede midler fra staten. Vi får også mange innspill som går på opprusting av de lengste fylkesvegene, som til dels også er omkjørings- og beredskapsveger for riksvegene. Det gjelder først og fremst fylkesvegene 33, 24 og 30.

Klima og miljø

Handlingsprogrammet skal vise hvordan Innlandet kan nå målet om å bli klimanøytralt innen 2030. Da må flere gå, sykle og reise kollektivt, slik at vi reduserer utslippene av klimagasser. Vi må også ta i bruk nye arbeidsmetoder innen bygging, drift og vedlikehold av vegene, fordi dette også er prosesser som gir utslipp av klimagasser.

Fylkeskommunen legger opp til å kreve noen og premiere andre tiltak, som fører til mindre utslipp av klimaskadelige gasser, når den lyser ut drifts- og byggekontrakter på fylkesvegene.

Økende utgifter til drift

Fylkeskommunen har satt av om lag tre milliarder kroner til daglig drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i perioden 2022-2025. Dette kommer i tillegg til summen på 1,9 milliarder som er satt av til investeringstiltak.

Til sammen planlegger altså fylkeskommunen å bruke nærmere fem milliarder kroner på vegene sine i denne fireårsperioden. Utgiftene til drift har økt ganske kraftig etter at driftskontraktene på riks- og fylkesveger ble splittet opp. Dermed blir det mindre penger til løpende vedlikehold.

Gjøvikregionen interkommunale politiske råd fikk høre om handlingsprogrammet på fylkesvegene den 19. april. - Klikk for stort bildeGjøvikregionen interkommunale politiske råd fikk høre om handlingsprogrammet på fylkesvegene den 19. april. Kari Hermanrud/skjermdump

Til toppen