Asfaltering i gang på fv. 33 Tonsåsen - Innlandet fylkeskommune

Asfaltering i gang på fv. 33 Tonsåsen

Arbeidet med å legge ny asfalt på den ca. 5 km lange anleggsstrekningen nederst på Tonsåsen har startet. Arbeidet vil vare til ca. 10. juli.

Fra Skardtjednet til Sanatoriesvingen, nederst på Tonsåsen, blir det nå lagt asfalt. - Klikk for stort bildeFra Skardtjednet til Sanatoriesvingen, nederst på Tonsåsen, blir det nå lagt asfalt. Kari Hermanrud Fylkesveg 33 blir bygget ut på en 10 km lang strekning mellom Skardtjednet i Etnedal og Tonsvatnet i Nord-Aurdal, og på en 1 km lang strekning øst for krysset med E16 på Bjørgo.

Dermed vil vegen få gjennomgående god standard på hele strekningen mellom Dokka og Bjørgo.

Omfattende opprusting

Parsellene som blir bygget ut nå hadde svært dårlig standard. Vegen var smal og hadde dårlige vegkanter og dårlig dekke. Noen svinger var krappe og stigningen var utfordrende flere steder.

Vegen blir bredere, noen svinger er slakket ut, og stigningen blir jevnere fordelt. Særlig vil den store «Sanatoriesvingen» ved krysset med fylkesvegen mellom Bruflat og Bagn bli betydelig bedre, når prosjektet er ferdig. Der vil vegen gå i ny trasé.

Anleggsarbeidet startet i mai 2018.

Noe arbeid gjenstår

Det er foreløpig usikkert når det store byggeprosjektet til ca. 330 millioner kroner vil være helt ferdig. Det gjenstår en del arbeid med sideterreng, avkjørsler, legging av det øverste asfaltlaget på begge strekningene som har blitt rustet opp, håndtering av overskuddsmasser og en del andre prosesser.

– Ifølge kontrakten som Innlandet fylkeskommune har med entreprenøren, skal arbeidet være ferdig innen 15. juli, sier prosjektleder Vidar Øfstaas.

De som bygger har sagt at de ikke rekker å bli ferdig til denne datoen.

– Vi håper entreprenøren blir ferdig så snart som mulig, men det viktigste nå, er at trafikantene snart kan kjøre på behagelig dekke over hele Tonsåsen.

Kostnadsøkning

Den omfattende opprustinga av fylkesveg 33 i Valdres var opprinnelig beregnet til å koste ca. 290 millioner kroner etter dagens kroneverdi.

Det har blitt en del ekstra arbeid med prosjektet, slik at prognosen for hva det vil koste totalt, nå er på ca. 330 millioner kroner. Dette inkluderer utgifter til planlegging, prosjektering, grunnerverv, byggeledelse og bygging.

– De økte utgiftene skyldes flere forhold, sier Øfstaas.

– Det var noe dårligere masser enn forutsatt på deler av strekningen, og disse måtte skiftes ut. Arbeidet med å følge opp prosjektet fra vegeierens side har også blitt mer ressurskrevende enn planlagt.

Bompengefinansiering

Halvparten av utgiftene til ny fylkesveg over Tonsåsen skal finansieres gjennom brukerbetaling. Fylkeskommunen tar en større andel av kostnadsøkningen enn trafikantene, slik at ca. 150 millioner skal dekkes av bompenger, mens fylkeskommunen skal bidra med ca. 170 millioner.

Bompengeinnkrevinga starter først når anleggsarbeidet er helt ferdig.

Til toppen