Informasjon om ungdataundersøkelsen i Innlandet 2020

Klikk for stort bildeI 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Innlandet blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Innlandet 2020

Her får du informasjon om:

• Formål
• Hvordan gjennomføres Ungdata
• Hva spør vi om i Ungdata
• Sted og tidspunkt for gjennomføring
• Frivillighet og personvern
• Kontaktinformasjon

Formål med undersøkelsen

• Gi ungdommer som går på videregående skole i Innlandet mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen. 
• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

Hva spør vi om i Ungdata?

• Forhold til skole, venner og foreldre
• Fritid og fritidsaktiviteter
• Helse, trivsel og livskvalitet
• Mobbing
• Seksualitet
• Regelbrudd, vold og rus
• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region øst (KoRus ).

Hvordan gjennomføres Ungdata?

• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig

Sted og tidspunkt for gjennomføring

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 13.

Det er frivillig å delta

• Undersøkelsen er frivillig.
• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Personvern

• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
• Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
• NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

Ansvarlig for undersøkelsen 

Ungdatakoordinator:
spesialrådgiver Arild Lishagen Myhre tlf: 412 10 807, e-post: arild.lishagen.myhre@innlandetfylke.no.
Kontaktperson ved KoRus:
spesialrådgiver Jørn Danielsberg tlf: 990 38 464, e-post: jorn.danielsberg@sykehuset-innlandet.no.

Kontaktinformasjon

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –
storbyuniversitetet og KoRus , på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune.

Til toppen